Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva Mediální komise KVL ČR pro XXII. Sněm KVL 2013  XXII. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA MEDIÁLNÍ KOMISE KVL ČR PRO XXII. SNĚM KVL 2013

 

Od posledních voleb do orgánů Komory, které proběhly na posledním sněmu v Třebíči, konaném 1. prosince loňského roku, pracuje mediální komise (MK) ve složení: MVDr. Radka Vaňousová, Karel Daniel, Martin Grym, Jan Nytra, Leoš Železný a Vladimír Rejnek. Oproti minulému volebnímu období je nás v MK o dva členy více. Tento fakt se samozřejmě odráží i ve výši nákladů na činnost komise.

Jako hlavní změnu v mediální oblasti, která pro mnohé z vás bude novinou, je výměna PR agentury. S příchodem nových členů do MK, hlavně kolegou Železným, byla stále častěji práce EURO PR podrobována kritice. Ta vyvrcholila po nepovedené tiskové konferenci v lednu roku 2013 v Brně. Musím přiznat, že kritika byla oprávněná, byť chyby byly i na straně Komory. MK proto dospěla k rozhodnutí, že nastala doba k vypsání poptávkového řízení na novou PR agenturu. Tento požadavek předložila představenstvu Komory, a to záměr MK na svém jednání 11. 4. 2013 schválilo. Vypracováním poptávkového řízení byl pověřen kolega Železný, který měl s prací PR agentur největší zkušenosti. Jako zkušební témata pro výběr a hodnocení PR agentur byla vybrána: Nadprodukce absolventů VFÚ a antibiotická politika. Celkem se přihlásilo šest zájemců: Agentura QUENT, SENSE OF, s. r. o., AMI Communications, Pavla Lokajová, OGILVY PR a EURO PR. Tyto agentury se představily 14. 5. 2013 na jednání MK, která předvybrala dvě agentury: AMI Communications a OGILVY PR, které se nakonec utkaly na jednání představenstva 19. 6. 2013. Jako vítězná nakonec uspěla AMI Communications s osmi hlasy oproti třem hlasům OGILVY PR. S touto agenturou podepsal prezident smlouvu s vědomím, že nová agentura bude v paušální platbě o sto tisíc ročně dražší než EURO PR. Spolupráce započala od července letošního roku.

Dosavadní hodnocení odvedené práce nové PR agentury je u jednotlivých členů představenstva rozdílné. Toto rozdílné hodnocení pramení také z první proběhlé tiskové konference na závěr Světového veterinárního kongresu v Praze. Na dopad této tiskové konference a tiskové zprávy na ní prezentované nebyla připravena ani PR agentura a pro Komoru a její členy může mít do budoucna dalekosáhlé následky.

Po jednání MK 15.9.2013, kdy jsme se seznámili s celkovou výší fakturace, byla činnost agentury AMI do konce roku 2013 radikálně utlumena. Hrozí totiž výrazné přečerpání finančních prostředků vyhrazených pro PR rozpočtem MK na rok 2013. Další spolupráce s agenturou AMI se bude v příštím roce odvíjet podle finančních možností Komory, které jsou dány plánovaným rozpočtem na rok 2014.

Další činností MK je práce v redakční radě (RR), která se podílí na tvorbě stavovského časopisu Zvěrokruh. Na této práci se podílí více či méně každý člen MK. Protože Zvěrokruh je měsíčník, je nucena se MK (RR) scházet jedenkrát měsíčně. Pravidelnými účastníky jednání komise jsou prezident Komory MVDr. Jan Bernardy, zástupkyně agentury AMI paní Kuncová, jejíž fyzická přítomnost je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem od listopadu do konce roku pozastavena. Dalším pravidelným účastníkem jednání je náš „veterinární historik“ prof. Ćeněk Ćervený, bez kterého bychom náš historický seriál jenom těžko naplnili. Nemohu nezmínit významného spolupracovníka, grafika, pana Filipa Chudobu, který již několik let svým nezaměnitelným „rukopisem“ dává Zvěrokruhu specifickou podobu.

Spolupráce s nakladatelem, firmou Profi Press, je standardně na dobré úrovni. I když jsme na přelomu roků 2012–2013 jisté problémy zaznamenali. Jednalo se po několik měsíců o opožděné vydávání Zvěrokruhu. Místo kolem 10. v měsíci se k vám dostával až kolem 15. Po konzultaci s Ing. Martinem Sedláčkem došlo k rychlému zjednání nápravy. V tuto chvíli připravujeme navíc speciální číslo věnované Světovému veterinárnímu kongresu v Praze.

S potěšením musím konstatovat, že se mezi vámi, členy Komory, najdou kolegové, kteří se chopí pera, lépe snad klávesnice PC a přispějí svými příspěvky do časopisu. Za to jim patří dík.

Ve Zvěrokruhu se vám snažíme podat základní informace vztahující se k veterinárnímu stavu. Snažíme se vám přiblížit dění v Komoře, zajistit informace, které můžete využít ve své profesi i osobním životě, aktuální novinky SVS, ze světa, z historie stavu, o daňové problematice i zajímavé případy, které skončily před revizní komisí nebo čestnou radou. Neopomenutelnou součástí jsou kalendária a společenská rubrika. Co ve Zvěrokruhu nenajdete? Odborné veterinární články. Ty rádi přenecháme odborným veterinárním periodikům. Myslím, že za zmínku stojí titulní strana. Ta by měla potěšit vaše oči i duši a rozšířit vaše umělecké povědomí.

Další oblastí spadající pod kompetenci MK jsou webové stránky Komory. V předcházejících letech prodělaly značných změn a stará se o ně pod vedením Radky Vaňousové administrátor pan Kozák ve spolupráci s firmou Drosera. V roce 2012 byl zpracován a schválen projekt na reklamní bannery a tato činnost je v tuto chvíli zisková. Novinkou od letošního roku je platební brána na našich stránkách, takže vzdělávací akce, objednávky pet pasů nebo sborníků ze vzdělávacích akcí je možné platit kartou. Na našich webových stránkách pravidelně zveřejňujeme ankety na aktuální témata. Od loňského roku to byly tyto ankety: povinné postgraduální praxe a vzdělávání, anketa k volebnímu systému KVL ČR, anketa k webinářům a v tuto chvíli probíhá anketa absolventi versus zaměstnavatelé. Výsledky anket jsou zveřejněny na našich stránkách. V roce 2012 vytvořil pan Kozák s Radkou Vaňousovou administrativní systém, který výrazně zjednodušuje administrativní zátěž sekretariátu při pořádání sněmu, vzdělávacích akcí, webinářů, systému kontinuálního vzdělávání a anket. Jako horkou novinku najdete v zaheslované části KVL ČR archív webinářů, které si můžete zpětně přehrát. Naopak na doporučení PR agentury se přesunuly starší ročníky Zvěrokruhu do zaheslované části stránek. Od loňského roku nás najdete také na facebooku.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům MK za odvedenou práci. Poděkování patří také pracovníkům sekretariátu za vytvořené podmínky pro naši práci.

V Hrachovišti 15. 10. 2013
Vladimír Rejnek, předseda MK