Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o činnosti Čestné rady KVL ČR pro XXII. Sněm KVL 2013

  XXII. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESTNÉ RADY KVL ČR

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z pověření čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky předkládám zprávu o její činnosti v období mezi sněmy Komory, tedy od 1. 12. 2012 (Třebíč) do 30. 11. 2013 (Seč). Zpráva je určena k projednání na sněmu.

ČR KVL ČR v tomto období pracovala ve složení (MVDr.): Michael Mazoch – předseda, Štěpán Vencl – místopředseda a členové

Zdeněk Andreas, Alois Frank, Vojtěch Frkal, Dagmar Picmausová, Marie Vokřálová a Tomáš Weidenhöfer.

Za uvedené období se čestná rada sešla celkem 12x, přičemž 1. zasedání bylo ihned po ukončení sněmu v Třebíči. Zde došlo k volbě předsedy a místopředsedy ČR, byla převzata agenda ČR, předjednány nové případy a stanoven harmonogram další práce.

Následně ČR v jednotlivých senátech projednala celkem 89 případů. Jednalo se o předané návrhy revizní komisí Komory na zahájení disciplinárních řízení. Lze konstatovat, že řešených stížností přibývá a jejich řešení se stává mnohdy velmi vypjatou situací pro členy senátů ČR, neboť je stále více disciplinárně obviněných zastupováno advokáty. Tedy právník proti senátu, který je sestaven z laiků, neprávníků. Množí se i případy, kdy jsou stížnosti iniciovány jinými kolegy. Rovněž přibývá odvolání k odvolacímu senátu představenstva i u soudů. Novinkou se stala skutečnost, že advokáti, kteří jsou zplnomocněni zastupovat disciplinárně obviněné kolegy před senátem ČR, protestují proti jednání o sobotách a vymiňují si jednání ve všední dny. V těchto případech je nutné vyhovět a postupovat analogicky, jako správní orgány státu, který v těchto případech zastupujeme. To je samozřejmě komplikující fakt, který jednání prodražuje a na členy, ČR klade zvýšené požadavky. V jednotlivostech odkazuji na zveřejněné zápisy z jednání ČR.

V uvedené době ČR ve spolupráci a právníkem Komory postupně precizovala průběh řízení před senáty ČR tak, aby splňovaly náležitosti při jednání před správním orgánem. Rutinně je přítomna externí zapisovatelka, která provádí zápisy jednání obdobně jako u klasického soudního řízení. Po vynesení verdiktu je zápis účastníky podepsán.

Rovněž členové ČR participovali (na vyzvání prezidenta nebo představenstva) na návrzích legislativních úprav vnitřních řádů Komory, byli účastni při jednáních o organizaci práce sekretariátu, zástupce ČR byl aktivně účasten na výběrovém řízení administrativního pracovníka sekretariátu, na jednáních představenstva, ekonomické, revizní a legislativní komise.

Doposud se nám nepodařilo docílit zpětné vazby u představenstva, kdy veškeré písemné návrhy a připomínky, které figurují v zápisech z jednání ČR, zůstávají chronicky bez odpovědí.

Věřím, že cílevědomou prací se nám podaří naši činnost dále zkvalitňovat, zvláště pak ve spolupráci s dalšími orgány Komory.

Michael Mazoch,
předseda čestné rady KVL ČR
V Olomouci dne 16. 10. 2013