Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o činnosti Čestné rady KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     XXIII. SNĚM KVL ČR

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych předložil XXIII. Sněmu KVL ČR zprávu o činnosti čestné rady Komory veterinárních lékařů České republiky za období mezi sněmy Komory 30. 11. 2013 v Seči a 21. 11. 2014 v Táboře.

Čestná rada ve zmíněném období pracovala ve složení (MVDr.): Michael Mazoch – předseda, Štěpán Vencl – místopředseda a členové Zdeněk Andreas, Alois Frank, Vojtěch Frkal, Dagmar Picmausová, Jana Piskovská, Marie Vokřálová a Tomáš Weidenhöfer.

Za uvedené období se čestná rada k jednání sešla celkem 13x, tento počet zahrnuje i jednání ze dne 20. 11. 2014 před sněmem v Táboře.

Čestná rada ke dni 25. 10. 1014 (posud šlo statistiku vyhodnotit s ohledem na uzávěrku časopisu Zvěrokruh) řešila celkem 59 případů disciplinárních řízení. Před rokem např. ke dni 14. 9. 2013 bylo řešeno 35 případů, takže ve srovnatelném období bylo řešeno o 24 případů více, což je 168% roku předchozího. Z uvedeného je zřejmé, že došlo k významnému nárůstu disciplinárních řízení v prvním stupni, ale dle níže uvedené statistiky vzrostl i počet podaných odvolání.

Dále ČR předala odvolacímu senátu představenstva 7 případů a u Krajského soudu v Brně je podána 1 soudní žaloba proti rozhodnutí senátu Komory. Odvolací senát Komory vrátil zpět čestné radě k novému projednání 2 případy.

Stále častěji se senáty čestné rady, projednávající disciplinární provinění členů Komory, setkávají se zastupováním disciplinárně obviněných právními zástupci, kteří jsou nerovným soupeřem právně nevzdělaným členům senátů. Proto dochází častěji ke konzultacím ve věcech správnosti průběhu řízení s advokátem Komory. Opakují se protesty advokátů, kteří disciplinárně obviněné zastupují, aby jednání probíhalo o sobotách. Věc odůvodňují odkazem na jednání státních orgánů, která probíhají a mohou probíhat pouze v běžnou pracovní dobu ve všední dny.

Z uvedeného důvodu čestná rada ve spolupráci s advokátem Komory zpracovala a Sněmu předkládá ke schválení návrh legislativních změn vnitřních řádů KVL ČR, které jsou zveřejněny na jiném místě. Tyto návrhy korespondují s obdobnými předpisy, podle kterých probíhají jednání před správními orgány a obecnými soudy.

Plně se osvědčila práce externí zapisovatelky, takže již 2 roky je naplněna litera předpisu a jsou činěny on line zápisy z jednání senátů a účastníci průběh i rozhodnutí na místě stvrzují svými podpisy. Vzhledem k nárůstu případů však není objektivně a technicky možné projednat v jednom dni více případů. Dle náročnosti projednání před senátem jednoho disciplinárního návrhu trvá 0,5 – 1,5 hodiny. Věc by šla teoreticky urychlit pouze možností současné práce 2 senátů. K tomu však chybí druhá jednací místnost, druhý zástupce navrhovatele (další člen revizní komise) a druhá zapisovatelka. Další alternativou je stanovit jednání ČR na dvoudenní, nebo zvýšit jejich frekvenci. Obě varianty by však byly pro členy ČR velmi zatěžující a náročné.

V uplynulém období se členové ČR aktivně zapojili účastí svých členů na jednáních představenstva, ekonomické komise, revizní komise, pří výběru vhodného sídla Komory, na jednáních se zástupci SVS a legislativní komise v předsněmovním období.

Čestná rada s politováním konstatuje, že se nenaplnila očekáváná konstruktivní spolupráce s představenstvem, která v předvolebním období dostala místy konfrontační charakter.

Moc bych si přál, aby nově zvolené orgány Komory veterinárních lékařů České republiky našly cestu ke vzájemné spolupráci, která bude hlavně prospěšná pro celek, tj. pro všechny členy Komory.

MVDr. Michael Mazoch,
předseda čestné rady KVL ČR

V Olomouci dne 12.10.2014