Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o činnosti prezidenta a viceprezidenta za období od ledna do listopadu 2014

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     XXIII. SNĚM KVL ČR

 

Představenstvo jako nejvyšší orgán se za dané období sešlo celkem 4x na řádném jednání, a to 26.2., 10.4., 10.9. a 21.11., na jednom mimořádném zasedání 15.7.

Zprávy pracovních komisí jsou samostatnými zprávami jejich předsedů, proto se ve své zprávě zaměřím na vlastní činnosti, vykonávané prezidentem a viceprezidentem.

Jedná se přehled činnosti s tím, že závěry zmiňovaných jednání byly publikovány ať už formou usnesení Představenstva, nebo jako samostatné články či zápisy z jednán na webu a v časopise Komory.

V lednu se sešli předsedové čestné rady, revizní komise a pracovních komisí na společné schůzce, aby si stanovili a pak i rozdělili úkoly do konce volebního období. V lednu došlo také ke schůzce s chovatelskými svazy, jmenovitě s chovateli červenostrakatého skotu a prasat, s cílem nalézt společná stanoviska k řešení nárůstu antimikrobiální rezistence, které předcházely jednání ministerské pracovní skupiny k řešení této problematiky. Rovněž došlo ke společné schůzce představitelů Komory s ústředním ředitelem SVS doc. Malenou.

Na pozvání německých kolegů ze Spolkového svazu praktikujících veterinářů „bpt“ jsem se účastnil výstavy Grüne Woche v Berlíně, kde byla jako hlavní téma řešena otázka antimikrobiálních rezistencí a snižování používání antimikrobiálních látek v německém zemědělství.

V únoru se vedení Komory sešlo s nové zvolenou děkankou FVHE doc. Tremlovou k rozhovorům o problematice absolventů-hygieniků vstupujících do Komory. K této problematice obou veterinárních fakult co do připravenosti a počtu studentů proběhla schůzka s předsedkyní Akreditační komise zřízené podle zákona o vysokých školách při Ministerstvu školství, prof. Dvořákovou, a následně v dubnu i se členy Pracovní skupiny této komise pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu. Rovněž došlo k setkání s novým rektorem VFU prof. Suchým, při kterém byla tato tematika jedním z hlavních bodů rozhovorů. S Ministerstvem školství dále jednala Komora o uznávání kvalifikací veterinárních lékařů a techniků v rámci Evropské legislativy a systému výměny informací o vnitřním trhu ve veterinární sféře. Komora nejednala však jen s fakultami, proběhla i jednání na úrovní veterinárních SZTŠ, konkrétně se školami v Hradci Králové a Boskovicích.

Ze zahraničních aktivit se uskutečnilo pracovní setkání se zástupci Stálého zastoupení ČR a se sekretářem Federace veterinářů Evropy v Bruselu a dále dvojstranné setkání s prezidiem rakouské Komory ve Vídni.

V březnu jsem se zúčastnil na pozvání ministra zemědělství Kulatého stolu poradců Mze a došlo k dalšímu pokroku v tvorbě zákona o Komoře – setkání s náměstkem ministra Šnejdrlou a s místopředsedy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, kde byla vysvětlována hlavní idea novely. Byly rovněž zahájeny rozhovory o pasové legislativě s představiteli SVS a výrobci a distributory. Jako i v jiných měsících v březnu jsem se zúčastnil některých jednání okresních sdružení, konkrétně v Praze a Šumperku.

V dubnu jsem navštívil na pozvání organizátorů dvě významné výstavy spojené s veterinární tematikou – Středoevropský veterinární kongres v rámci výstavy Techagro v Brně a následně Vetfair v Hradci Králové. Byly iniciovány rozhovory o zapojení veterinárních lékařů do pozic mentorů v evropském grantu Stáže ve firmách při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Proběhlo další setkání poradců ministra zemědělství a rovněž Nákazové komise MZe. Za spolupráce se Zahraniční komisí jsem se zúčastnil společného setkání rozšířené Visegrádské skupiny v Polsku.

V květnu pokračovala setkání s místopředsedy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, s náměstkyní ministra financí Hornochovou o možnostech sjednocení DPH s humánními léky, a byla předjednána podpora lobbistické organizace PAN Solutions pro jednání o novele zákona o Komoře (ZoKVL). Rovněž jsem se zúčastnil na pozvání jednání Asociace veterinárních lékařů ve Větrném Jeníkově.

V červnu proběhla Senátní konference Stát a ochrana zvířat, které jsem se sice přímo neúčastnil, ale podílel se na přípravách a předcházející organizaci. Byly zahájeny přípravné práce pro volby do orgánů Komory a zahájena činnost Volební komise, včetně zajištění bezpečnosti elektronických voleb. Kromě této vnitřní agendy proběhl ještě audit hospodaření a inventury majetku Komory. Z nepolitické činnosti jsem rád přijal pozvání na jednání Redakční rady Veterinářství. Výsostně politická jednání pak navazovala na předchozí jednání o novela ZoKVL se zástupci vlády s KDU Jurečkou a Bělobrádkem a s předsedou Zemědělské komise Poslanecké sněmovny Faltýnkem, a další jednání s Mze s ředitelem Odboru živočišných komodit Hojerem a jeho podřízenými Krumlem, Haklem, Saksúnem.

Kromě pokroku v jednáních o novele komorové legislativy jsme koncem června čelili výpovědi z prostor na VFU – s nutností vystěhování do konce srpna 2014. Byla vytvořena akční skupina, složená převážně z brněnských kolegů, ve složení Bernardy, Grym, Hošek, Weidenhöfer a zástupců sekretariátu KVL s jediným cílem – vybrat vhodnou lokalitu pro přesídlení, ať již do nájmu, nebo do vlastních prostor. Zároveň byl viceprezident pověřen vyjednáváním s rektorem ohledně změny šibeničního termínu pro vystěhování. Byla písemně podána námitka proti vystěhování a při několika následujících jednáních viceprezidenta i prezidenta s p. rektorem bylo docíleno vzájemné dohody, že kompletní vystěhování sekretariátu se uskuteční do konce roku 2014.

V červenci pokračovala jednání se Zemědělským výborem, dále pak po sdělení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a udělení pokuty byla zpracována žádost o rozložení splátek do tříletého období. Nejvíce aktivit však směřovalo do návštěv nemovitostí a jednání s realitními makléři.

V srpnu uzavřela Akční skupina pro řešení nemovitosti KVL v rámci několikaměsíční aktivity své jednání doporučením nejvýhodnějšího řešení – smluvním zajištěním objektu v Medlánkách do rozhodnutí učiněné sněmem. Pokračovala jednání na úrovni MZe, na pracovní schůzce s ministrem a na dalších jednáních – např. na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, ze kterých vyplynulo schválení novely ZoKVL do připomínkového řízení jako poslanecký návrh.

V září až listopadu pak probíhala a budou dále probíhat další jednání se SVS a Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny o návrhu vyhlášky o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech v souvislosti s Nařízením 576/2013 Evropského parlamentu a Rady, měnícím pasovou legislativu pro neobchodní přesuny psů a koček (o fretkách nemluvě). Rovněž pokračují jednání v rámci Ministerstva školství, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a další externí agenda, stejně jako interní záležitosti vyhodnocení voleb a agenda pracovních komisí představenstva, stejně jako revizní komise a čestné rady.

Za podstatný a pozitivní rys období vnímám posun v komorové legislativě, ať již v oblasti novely zákona o Komoře, tak v dalších návrzích úprav řádů, tak v oblasti spolkové – dalším rozvojem nabídky různých forem vzdělávání, tak i společenských aktivit na republikové úrovni – položení základů další sportovní akce – výstupu na Sněžku, který bude i v dalších ročnících pokračovat, stejně jako položení základů pro rodinný veterinární víkend Vetmeeting s programem jak pro rodiče, tak i děti.

Za mnou a celým představenstvem zůstávají „velké otazníky“ např. v omezení počtu členů představenstva (např. na 5-9 členů) a „minová pole“ ve větší regulaci stavu zejména v oblasti zakládání soukromých praxí; pozůstávají na jak rozhodování sněmu, tak nového představenstva. Tomu přeji větší míru dobré vůle ke spolupráci navzájem a s dalšími orgány Komory vůbec. Věřím, že nové představenstvo se obrodí z popela starého a jako bájný Fénix povznese veterinární stav k nebeským výšinám. Za dvouleté období se to nám nepoštěstilo, nicméně byly položeny solidní základy pro další rozvoj, včetně návrhů na posílení kompetencí a na důstojný stánek Komory.

MVDr. Jan Bernardy a MVDr. Lubomír Borkovec