Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE KVL ČR PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

Revizní komise pracovala v období od posledního sněmu ve složení / MVDr./: předsedkyně Marie Vranková, místopředsedkyně Veronika Grymová, členové  Milan Bittner, Jana Fialová, Vladěna Štrosová, Josef Zajíc, Jan Žabka.

Komora veterinárních lékařů je orgánem veřejné správy, a má proto mimo jiné povinnost dohledu nad výkonem povolání veterinárního lékaře, prostřednictvím revizní komise. Znamená to spravedlivě a nezávisle zohledňovat zájmy státu, který Komoře dohled nad výkonem povolání svěřil, zájmy chovatelů zvířat, jimž je Komora zákonem povinna garantovat výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti odborným a etickým způsobem, a zájmy veterinárních lékařů, jejichž práva a profesní zájmy je Komora zákonem povinna obhajovat.

Revizní komisi bylo od 1. 1. do 15. 9. 2020 doručeno 65 stížností a podnětů. Ze 60% stížnost byla stížnost podána majiteli zvířat, jednu třetinu stížností podali veterinární lékaři jako podnět k prošetření práce jiného veterinárního pracoviště nebo podezření na nezákonný výkon veterinární činnosti. Nejčastějším důvodem ke stížnosti bylo odborné pochybení vet. lékaře – jednalo se o polovinu všech stížností. Práce veterinárního lékaře je velmi náročná jak po stránce fyzické, tak i psychické. Velmi vyčerpávající je mnohdy komunikace s  klientem a ve spojitosti s nákladnou léčbou a mnohdy špatnou prognózou případu není vždy adekvátně zvládnuta. O náročnosti vzájemné komunikace vypovídá i statistika, která udává, že každá 6. stížnost je ze strany chovatele podána právě na neetický přístup k pacientovi a špatnou komunikaci s klientem ze strany vet. lékaře.

Práce Rk je časově náročná, neboť vyžaduje důkladné prostudování jednotlivých případů, dodané dokumentace a pečlivé shromáždění veškerého důkazního materiálu.  Je evidentní nárůst případů, kdy  je stěžovatel zastupován advokátem, nebo stížnost podává prostřednictvím trestního oznámení cestou Policie ČR. V zájmu toho, aby byl výstup RK co nejobjektivnější a nezávislý, nechává si vypracovat odborná vyjádření nebo znalecké posudky na zhodnocení léčebného postupu. Je velmi důležité, aby vet. lékaři vedli průkaznou zdravotní dokumentaci, která jim pomůže se obhájit v případných sporech s majiteli. Správně vedená dokumentace je také podmínkou pro úspěšnou likvidaci pojistné události, pokud pochybením veterinárního lékaře dojde ke vzniku škody. Podrobněji se lze s požadavky na vedení dokumentace seznámit v článku MVDr. Halbichové Vítové ve Zvěrokruhu č. 3/2015 nebo na webu KVL zde:  https://www.vetkom.cz/zasady-spravneho-vedeni-zdravotni-dokumentace/  a v článku MVDr. Mazocha, LLM ve Zvěrokruhu č. 10/2016 nebo na webu KVL zde: https://www.vetkom.cz/zdravotni-dokumentace-versus-legislativa-praxe/. Revizní komise důrazně apeluje na veterinární lékaře, aby řádné uzavření pojistné smlouvy nepodceňovali a pojistili se na dostatečně vysoké pojistné plnění. Doporučujeme se pojistit na spodní limit nejméně 1 milion Kč a dbát na to, aby bylo pojistné zaplaceno včas. Připomínáme, že pojištění je povinné pro všechny držitele osvědčení, včetně zaměstnanců, přičemž zaměstnanci jsou pojištěni prostřednictvím svého zaměstnavatele. V případech pochybností, zda je veterinární lékař správně pojištěn, doporučujeme obrátit se na makléřku paní Hanelovou, která situaci prověří a poradí vhodné řešení.

RK velmi úzce spolupracuje  s advokátní kanceláří KVL a ctí presumpci neviny.

Za posledních 5 let došlo k nárůstu neoprávněného výkonu vet. činnosti laickými osobami o 10%.  Jedná se o vet. techniky překračující své pravomoce, vet. lékaře nečleny KVL a osoby vydávající se za vet. lékaře. Tyto stížnosti jsou předávány k řešení příslušným orgánům, jako je ÚSKVBL, SVS a PČR. Většinu případů se podařilo úspěšně vyřešit.

Velkým problémem je prodej vet. léčiv na internetu. Podněty k řešení zasílají kolegové z terénu a RK je ve spolupráci s USKVBL úspěšně řeší. Pokud kolegové chtějí  nezákonný prodej léčiv řešit, je vhodné  zaslat  veškeré podklady týkající se nezákonného prodeje  zasílat na sekretariát KVL. Nedoporučujeme prodejce upozorňovat na jeho nezákonné jednání . To většinou vede k následnému stažení inzerátu a nedohledatelnosti inzerenta.

Průběžně RK kontrolovala výdaje a příjmy KVL. Neshledali jsme závady v nakládání s peněžními prostředky. Na žádost prezidentky RK prověřila nákup ochranných prostředků v období Covid 19 za více jak 2 mil Kč. Zpráva je součástí zápisu RK a nebylo shledáno neúčelné vynaložení prostředků KVL.

Průběžně jsme kontrolovali usnesení plnění  minulého sněmu a spolupracovali na jeho plnění s představenstvem.

Během současného volebního období se objevovaly mezi členy představenstva názorové rozpory, které častěji než dříve vyústily do diskuse vyhrocenější, než na jakou jsme běžně zvyklí. Tato skutečnost se odrazila i v agendě revizní komise. Mohli bychom celou situaci nazvat jako nadměrné zatěžování agendy RK spory o výklad komorových řádů a vnitřních předpisů. Navíc i když bylo stanovisko RK vydáno, nebylo některými členy představenstva akceptováno.

Revizní komise byla opakovaně vyzývána, aby se disciplinárně zabývala výroky některých členů představenstva, které měly být vůči kolegům urážlivé a neetické, a jejich autoři se tak měli dopouštět porušení profesního řádu. Revizní komise vysvětlila stěžovateli, že výkon funkce v orgánech Komory nelze ztotožnit s výkonem profese veterinárního lékaře, a není proto možné na něj uplatit měřítka profesního řádu. Naopak by takovým postupem disciplinární orgány nezákonně překročily svoje pravomoci. Nevalnou úroveň politické debaty v představenstvu nelze podle názoru revizní komise vyřešit disciplinární kriminalizací jejích účastníků, ale pouze tím, že se její protagonisté rozpomenou na to, co se o slušném chování učili už na základní škole. 

Stěžovatel se s tímto vysvětlením nespokojil, naopak jej považuje za důkaz selektivního a zbabělého přístupu revizní komise k prošetřování podnětů. Revizní komise proto sděluje, že je připravena disciplinárně vstupovat do diskusí mezi členy představenstva, jestliže ji k takovému postupu zaváže správní soud svým výkladem zákona o KVL a profesního řádu, pokud takový podnět stěžovatel ke správnímu soudu podá. 

Práce v RK je časově a odborně náročná, a vyžaduje velké nasazení nejsem samotných členů revizní komise, ale i všech ostatních, kteří se na její práci podílejí. Tímto bych chtěla poděkovat sekretariátu, především Mgr. Tomáši Vavrušovi za precizní vedení spisové agendy Rk, advokátní kanceláři AK Láník a všem členům RK.

Přeji Vám kolegyně a kolegové mnoho spokojených klientů, a žádné úřední setkání s revizní komisí.

M. Vranková, V. Grymová


 

Případy řešené RK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (do 15. 9.)
Celkem
100
100%
95*)
100%
93
100%
64
100%
85
100%
65
100%
Podáno majiteli zvířat
59
59,0%
55
57,9%
61
65,6%
41
64,1%
55
61,8%
35
53,8%
Podáno veterinárními lékaři
32
32,0%
31
32,6%
22
23,7%
17
26,6%
24
28,2%
24
36,9%
Vlastní šetření RK
5
5,0%
2
2,1%
0
0%
0
0%
3
3,5%
3
4,6%
Podáno jinými orgány KVL
0
0%
1
1,1%
4
4,3%
0
0%
0
0%
0
0%
Podáno ze SVS
2
2,0%
3
3,2%
4
4,3%
1
1,6%
1
1,2%
2
3,1%
Podáno Policií ČR
1
1,0%
3
3,2%
1
1,1%
2
3,1%
1
1,2%
0
0
Podáno ze zahraničí
0
0%
0
0%
0
0%
1
1,6%
0
0%
0
0
Podáno jiným státním orgánem
1
1,0%
0
0%
1
1,1%
2
3,1%
1
1,2%
1
1,5%

 

Meritum věci 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (do 15. 9.)
Celkem
100
100%
95*)
100%
93
100%
64
100%
85
100%
65
100%
Odborné pochybení
43
43,0%
44
46,3%
54
58,1%
33
51,6%
41
48,2%
33
50,7%
Pasy: včetně distribuce!
13
13,0%
6
6,3%
5
5,4%
4
6,3%
4
4,7%
2
3,1%
Etika a komunikace s majitelem
19
19,0%
11
11,6%
13
14,0%
13
20,3%
14
16,5%
6
9,2%
Interní záležitosti KVL
1
1,0%
4
4,2%
4
4,3%
1
1,6%
0
0%
2
3,1%
Neoprávněný výkon veterinární činnosti
14
14,0%
19
20%
12
12,9%
10
15,6%
16
18,8%
15
23,7%
Podvodné jednání veterináře
4
4,0%
2
2,1%
1
1,1%
1
1,6%
3
3,5%
0
0
Chyby v dokumentaci, nekomunikace, jiné
6
6,0%
9
9,5%
3
3,2%
2
3,1%
7
8,2%
7
10,8%
Označení pracoviště
0
0,0%
0
0%
1
1,1%
0
0%
0
0%
0
0

 

Výstupy RK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (do 15. 9.)
Celkem
100
100%
95*)
100%
93
100%
64
100%
85
100%
65
100%
Neprokázáno pochybení
23
23,0%
25
23,3%
34
36,5%
21
32,8%
20
23,5%
16
24,6%
Navrženo DŘ
35
35,0%
20
21,1%
25
26,9%
18
28,1%
35
41,0%
15
23,1%
Vyřešeno Revizní komisí
12
12,0%
17
17,9%
15
16,1%
6
9,4%
12
14,1%
10
15,3%
Věcná či místní nepříslušnost RK
20
20,0%
25
26,3%
12
12,9%
14
21,9%
14
16,5%
15
23,1%
Promlčeno a neprůkazné
10
10,0%
8
8,40%
7
7,5%
5
7,8%
4
4,7%
1
1,5%
V řešení
0
0,0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
8
12,3%

 

*) nejsou započteni neplatiči příspěvků: 12 případů, podává EK, výstupem je DŘ

Revizní komise pracovala v období od posledního sněmu ve složení: předsedkyně MVDr. Marie Vranková, místopředsedkyně MVDr. Veronika Grymová, členové MVDr. Milan Bittner, MVDr. Jana Fialová, MVDr. Vladěna Štrosová, MVDr. Josef Zajíc, MVDr. Jan Žabka.