Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o činnosti Revizní komise KVL ČR pro XXII. Sněm KVL 2013

  XXII. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

ZPRÁVA O ČINNOSTI RK V ROCE 2013 (1. 1. – 30. 9. 2013)

 

Činnost RK se v souladu se zákonnými povinnostmi a pravomocemi zaměřovala jednak na řešení stížností na činnost veterinárních lékařů, jednak na vnitřní kontrolu činnosti orgánů KVL.

Počet stížností

RK řešila za prvních devět měsíců roku 2013 celkem 91 stížností.

Za celý rok 2012 to bylo 114 stížností. Při srovnání se stejným obdobím roku 2012 to znamená nárůst o 6,5 %.

Nelegální výkon veterinární činnosti

Z 8,8 na 14,3 % narostl podíl stížností týkajících se nelegálního výkonu veterinární činnosti. Tyto stížnosti podávají většinou veterinární lékaři – členové KVL, z toho důvodu narostl i podíl stížností podávaných členy KVL ze 21,1 na 27,5 %. Pachateli neoprávněného výkonu veterinární činnosti jsou nejčastěji veterinární technici, dále pak veterinární lékaři – nečlenové KVL, a nejméně laické osoby (majitelé a chovatelé zvířat).

Řešení těchto kauz není v moci samotné Komory veterinárních lékařů, nezbytně nutná je zde součinnost SVS, ÚSKVBL, Policie České republiky, státních zastupitelství a soudů. Tím značně rostou nároky na spolupráci s advokátní kanceláří a roste i fi nanční náročnost činnosti revizní komise, a to zejména v důsledku nutnosti využívání právních služeb. Některé z těchto případů neoprávněného výkonu mají dlouhodobý a systematický charakter a jsou také nejnáročnější na sběr důkazů a činnost právního zastoupení KVL. V této souvislosti RK opět vyzývá členy, aby se sami snažili v případě zjištění nelegálního výkonu zajistit co nejkompletnější důkazy o této činnosti a předat je revizní komisi.

Nároky na etický přístup veterinárního lékaře

Z 12,3 na 19,8 % narostl podíl stížností akcentujících více etický než odborný přístup veterinárního lékaře. Většinou jde o nedorozumění vyvolané nedostatečnou empatií veterinárního lékaře k citově rozrušenému klientovi. Revizní komise proto doporučuje veterinárním lékařům věnovat komunikaci s klienty velkou pozornost, neboť vhodným přístupem lze v mnoha případech předejít pozdějším nepříjemnostem.

Pojištění profesní odpovědnosti

Revizní komise při příjmu stížnosti automaticky kontroluje, zda veterinární lékaři, kteří jsou v případu zapojení, mají zaplacené členské příspěvky do KVL a zda mají uzavřenou platnou pojistku pojištění profesní odpovědnosti. Při prošetřování stížností v tomto roce zjistila RK 14 případů nesplnění zákonné povinnosti profesního pojištění, což činí 15,5 % kontrolovaných případů. Revizní komise považuje porušování této povinnosti za znevýhodnění poctivých veterinárních lékařů, kteří zákon dodržují. Z toho důvodu podala RK návrh na novelu profesního řádu a řádu pro udělování osvědčení v zájmu usnadnění kontroly zákonného profesního pojištění.

Pet pasy

Počet stížností na porušení povinností při vyplňování pet pasů stagnuje. V letošním roce se objevily i stížnosti samotných majitelů a chovatelů zvířat, jimž z důvodu chybného vyplnění pasu veterinárním lékařem vznikly potíže v zahraničí.

Vnitřní záležitosti KVL

• V dubnu 2013 byl ukončen pracovní poměr pana Groška, který je důvodně podezřelý z defraudace fi nančních prostředků KVL, a na jeho místo byl pro práci na agendě revizní komise přijat do pracovního poměru Mgr. Tomáš Vavruša. Mgr. Vavruša se rychle zapracoval a jeho spolupráce s členy RK je na vynikající úrovni.

• Zástupce revizní komise se účastní práce pracovní komise pro zjišťování okolností rekonstrukce účetnictví z let 2002– 2003, za kterou KVL vynaložila 308000 Kč, aniž by byly dosud známy defi nitivní závěry a aniž by bylo stanoveno, jak s výsledky rekonstrukce naložit. Podle sdělení prezidenta dr. Bernardyho je z důvodu promlčení nemožné jakkoli vymáhat fi nanční ztráty, které případně v období 2002–3 vznikly. RK proto považuje náklady na rekonstrukci účetnictví, kterou zadalo minulé vedení KVL, za neúčelně vynaložené.

• Revizí komise doporučuje nechat provést forenzní audit fi nancování WVC2013 vzhledem k tomu, že jde o akci s rozpočtem nad 10 milionů Kč, a účetnictví KVL za období, kdy byl v KVL zaměstnán pan Grošek, za jehož působení došlo k defraudaci fi nančních prostředků KVL. RK požaduje, aby byly učiněny veškeré právní kroky k zajištění defraudovaných peněz, a to včetně dotace na studium pana Groška, která mu byla poskytnuta minulým vedením KVL.

• Prezident Bernardy zavedl na sekretariátě KVL elektronické vedení spisové agendy. Tento systém zatím není plně provozuschopný. RK vyslovuje určité obavy, že elektronizace spisů přinese zvýšení pracovního zatížení pracovníků sekretariátu.

• Revizní komise dala prezidentovi a spolupracující právní kanceláři podnět k zavedení elektronické úřední desky KVL, díky níž by bylo možné administrativně zjednodušit, zlevnit a zefektivnit doručování některých písemností v případě, že to nebude odporovat platné legislativě.

MVDr. Josef Zajíc, PhD.,
předseda revizní komise Komory veterinárních lékařů

Případy řešené RK
Celý rok 2012
leden-září 2013
Celkem
114
100 %
91
100 %
Podáno majiteli zvířat
69
60,5 %
49
53,8 %
Podáno veterinárními lékaři
24
21,1 %
25
27,5 %
Podáno revizní komisí
15
13,2 %
13
14,3 %
Podáno čestnou radou
3
2,6 %
0
0 %
Podáno SVS
1
0,9 %
3
3,3 %
Podáno Policií ČR
1
0,9 %
1
0,9 %
Podáno ze zahraničí
1
0,9 %
0
0 %
 
Meritum věci
Celý rok 2012
leden-září 2013
Celkem
114
100%
91
100%
Odborné pochybení
49
43%
37
40,7%
Pasy
18
15,8%
14
15,4%
Etika a komunikace s majitelem
14
12,3%
18
19,8%
Interní záležitosti KVL
5
4,4%
0
0%
Neoprávněný výkon veterinární činnosti
10
8,8%
13
14,3%
Podvodné jednání veterináře
4
3,5%
5
5,5%
Chyby v dokumentaci, nekomunikace
6
5,3%
2
2,2%
Označení pracoviště
4
3,5%
0
0%
Požadavky na fi nanční vyrovnání
4
3,5%
2
2,2%
 
Výstupy RK
Celý rok 2012
leden-září 2013
Celkem
114
100 %
91
100 %
Neprokázáno pochybení
43
37,7 %
40
44,0 %
Předáno k DŘ čestné radě
46
40,4 %
28
30,8 %
Vyřešeno revizní komisí
14
12,3 %
3
3,3 %
Nepřísluší revizní komisi
8
7,0 %
9
9,9 %
Promlčeno a neprůkazné
3
2,6 %
5
5,5 %
V řešení
0
0 %
6
6,6 %