Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o činnosti revizní komise za uplynulé období

  Z činnosti komory – XXI. Sněm KVL ČR

…MVDr. Vranková předsedkyně RK KVL

 

Revizní komise pracovala v uplynulém období ve složení (MVDr.) M. Vranková, předsedkyně, Veronika Grymová, místopředsedkyně, Jana Fialová, Josef Zajíc, Milan Bittner, Martina Načeradská a Petr Matušina – členové.

RK řešila v období květen 2011 až 31.3.2012 celkem 96 případů. Za poslední dva roky se jedná o nárůst o 18 případů, což je nejvyšší růst v posledních letech. RK pracovala s rozpočtem 550 tis. Kč na rok 2011 a vyčerpala 509 tis. Kč.

Trendy ve stížnostech

Většinu stížností podávají majitelé zvířat (52 %) a stěžují si zejména na domně lé odborné pochybení veterinárního lékaře (40 % všech stížností);

15 % stížností na odborné pochybení vypracovával a s RK jednal přímo právní zástupce stěžovatele a v několika dalších stížnostech bylo znát „odborné poradenství“ člověka z oboru veterinární medicíny nebo z oboru práva.

Patrný je trend zvyšujícího se počtu stížností veterinárních lékařů na jiné veterinární lékaře (16 stížností, 17 % z celkového počtu), a to na neetické profesní jednání týkající se zejména propagace pracoviště a dumpingových cen, které činí okolní pracoviště obtížně konkurenceschopnými. Revizní komise má v této oblasti velmi omezené pravomoci, což je dáno zněním obecně závazných právních norem, ale i kvůli ustanovením vnitřních předpisů. Většinu těchto případů proto řeší revizní komise osobní domluvou na jednání RK, ovšem narůstající počet stížností v toto směru i jejich věcná podstata svědčí o tom, že tato problematika je v terénu považována za velmi závažnou a dle našeho názoru by se jí měla KVL seriózně zabývat formou úpravy vnitřních předpisů.

Nově se vyskytly tři případy podvodného jednání veterinárních lékařů, kteří vědomě osvědčili skutečnosti, které se nezakládaly na pravdě.

V rámci agendy pet pasů se projednávalo 18 případů. Revizní komise mj. řešila stížnost majitelky, která byla při cestě do Velké Británie z důvodu nesprávně vyplněného pasu vrácena se svým psem z hraničního přechodu v Calais. Nově se objevil i případ hromadné distribuce pet pasů přímo majitelům na jméno veterinárních lékařů bez jejich vědomí. Z toho vyplývá, že problematiku pet pasů není správné podceňovat, protože se v jejím rámci snadno mohou dostat do problémů majitelé zvířat i veterinární lékaři.

Jedenáct stížností bylo podáno chovateli z důvodu domnělého neetického jednání veterinárního lékaře nebo z důvodu rozporování ceny za veterinární úkony.

Čtyři případy řešené revizní komisí byly medializovány, v některých případech s velmi nepříjemnými dopady na postižené veterinární lékaře. RK doporučuje aktivnější přístup PR agentury k medializaci práce veterinárního lékaře.

V 36 % stížností podaných na veterinární lékaře (33 % všech stížností) nebylo odborné či etické provinění veterinárního lékaře prokázáno; 39 % stížností na veterinární lékaře (35 % všech stížností) bylo ukončeno podáním návrhu na zahájení disciplinárního řízení před čestnou radou. 13,5 % stížností bylo vyřešeno revizní komisí. Šlo o případy, kdy k nějakému pochybení došlo, ale toto pochybení nezakládalo důvod nebo možnost zahájit disciplinární řízení. 5,5 % stížností bylo promlčeno, většinou jednoroční objektivní promlčecí lhůtou. Devět stížností nepříslušelo do pravomoci revizní komise a byly proto buď odloženy, nebo předány kompetentním orgánům.

Vzhledem k tomu, že se mezi disciplinárně obviněnými začínají vyskytovat „recidivisté“, požádala RK sekretariát o řádné vedení rejstříku disciplinárních opatření podle disciplinárního řádu, který dosud nebyl řádně veden, aby to bylo možné zohledňovat při dalším řízení před RK a čestnou radou.

Revizní komise apeluje na veterinární veřejnost, aby v případě, že se setkají s neoprávněným výkonem veterinární péče (např. práce techniků nad rámec jejich pravomocí, nelegální distribuce léčiv a pet pasů apod.), prokazovali aktivnější přístup, shromažďovali o této činnosti co nejvíce důkazů a předávali je revizní komisi k dalšímu šetření.

Kontrolní činnost v rámci KVL

Revizní komise má za úkol nejen řešit stížnosti a při zjištění pochybení veterinárního lékaře je dále předávat k řešení čestné radě, ale má za povinnost provádět i kontrolu činnosti představenstva a hospodaření KVL.

Tato posledně jmenovaná skutečnost je bohužel v posledním roce velmi špatně chápána vedením KVL. Nemohu souhlasit s některými názory a podřídit se snahám o nezveřejnění těchto zjištění, z pohledu RK závažných. RK ve svých zápisech v roce 2011 upozornila představenstvo na nesoulad nové praxe vyplácení náhrad za ztrátu času a náhrad času stráveného na cestě na jednání orgánů KVL se stávajícími platnými vnitřními předpisy. RK považuje rozhodnutí představenstva nevyplácet tuto částku členům orgánů KVL za hrubé porušení stavovských předpisů. Navenek je představenstvem nesouhlas RK prezentován jako touha po 250 Kč za hodinu strávenou na cestě, ale členové revizní komise to vnímají jako popření práv členů rozhodovat o vnitřních přepisech volbou na sněmu. RK plně respektuje právo měnit podmínky vyplácení náhrad za práci v orgánech KVL i měnit jejich výši, ale pouze za předpokladu dodržení vnitřních předpisů, o nichž může rozhodnout pouze sněm a nikoli představenstvo vlastním jednáním. Představenstvo rozhodlo bez souhlasu sněmu, to revizní komise považuje za precedens, kdy představenstvo vědomě konalo v rozporu s platnými předpisy, tedy v rozporu s rozhodnutím členské základny prostřednictvím sněmu. Nový systém vyplácení náhrad rovněž mění podmínky jejich zdaňování, proto RK žádala 24. 11. 2011 prezidenta o zajištění vysvětlení sporné události u správce daně, aby nedošlo k porušení daňových zákonů. Prezident do dnešního dne závazný výklad správce daně nezajistil.

Revizní komise rovněž připomíná nutnost průběžného zahrnutí fi nancování Světového veterinárního kongresu 2013, jehož pořádání sněm na svém předchozím jednání přijal, do rozpočtu KVL. Rozpočet na celou akci je asi 30 mil. Kč, KVL se podílí 50 %. Vzhledem k tomu, že společný rozpočet byl podepsán po konání posledního sněmu a mezit ím již dosáhly výdaje na zajištění této akce zhruba 1 milion Kč z prostředků KVL, je potřebné tuto položku zahrnout do rozpočtu KVL, nejlépe jako samostatnou kapitolu a předkládat sněmu průběžně ke schvalování – jinak by se mohlo jednat o neoprávněné nakládání s penězi KVL.

Těším se na setkání na letošním sněmu KVL ve Frymburce.

Struktura stěžovatelů:
řešeno případů celkem (5/2010–3/2011)
96
 
 
podáno majiteli zvířat
52
54,17 %
podáno veterinárními lékaři
18
18,75 %
podáno RK – vlastní šetření
17
17,71 %
podáno Čestnou radou
2
2,08 %
podáno SVS
5
5,21 %
podáno policií
1
1,04 %
podáno ze zahraničí
1
1,04 %

Výstup RK
nepřísluší Revizní komisi
9
9,38%
neprokázáno pochybení
32
33,33%
zahájeno disciplinární řízení (ČR)
34
35,42%
vyřešeno revizní komisí
13
13,54%
řeší se
3
3,13%
promlčeno
5
5,21%
celkem
96
 

Struktura stížnosti dle merita věci
odborné pochybení
40
41,67%
neoprávněná vet. činnost (technici)
5
5,21%
ceny, reklama – veterináři mezi sebou
16
16,67%
podvodné jednání veterináře
3
3,13%
pasy
18
18,75%
ceny a etika – stížnosti majitelů
11
11,46%
jiné
3
3,13%
celkem
96
 

Ostatní
vypracované expertní posudky
8
spolupráce se SVS
10
případy paralelně řešené soudem
1
medializace případu
4
odvolání k představenstvu
4
spoluúčast policie na řešení případu
5
stížnost psaná právním zástupcem
6

Za RK zpracovaly
MVDr. Marie Vranková,
MVDr. Veronika Grymová