Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o činnosti RK v roce 2014 (1.1. – 15.10.2014)

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     XXIII. SNĚM KVL ČR

 

Činnost RK se v souladu se svými zákonnými povinnostmi a pravomocemi zaměřovala jednak na řešení stížností na činnost veterinárních lékařů, jednak na vnitřní kontrolu činnosti orgánů KVL.

Řešení stížností

RK řešila do konce září 2014 celkem 90 stížností a na základě každoročního trendu lze očekávat, že za celý rok se bude jednat o nárůst celkového počtu stížností. Tak jak je patrno z tabulky 1, tak v r. 2012 to bylo 114 stížností a v r. 2013 bylo podáno celkem 109 stížností.

Jak je vidno z tabulky 1 a z tabulky 2, tak při srovnávání předchozích let s průběhem r. 2014 se ukazuje, že trendy předchozích let se příliš nemění a jsou následující:

1.Dochází k určitému, ale ne příliš výraznému nárůstu celkového počtu stížností a naštěstí se nenaplnil katastrofický scénář, který byl očekáván v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku (NOZ).

2.Vyrovnal se počet stížností podaných majiteli zvířat s počtem stížností podaných veterinárními lékaři. V tomto případě lze pouze spekulovat o příčině, ale je možné, že se jedná i o určitý důsledek zvýšeného konkurenčního tlaku mezi veterinárními lékaři, případně, což by bylo pozitivní, že veterinární lékaři jsou již méně tolerantní vůči kolegům, kteří (řečeno až příliš zjednodušeně) nedodržují standardní úroveň, tj. nepracují zcela lege artis, nebo nedodržují některá etická a nepsaná pravidla. Veterinární lékaři také mnohem častěji upozorňují i na nelegální výkon veterinární činnosti veterinárními techniky, kteří provádějí výkony vyhrazené pouze veterinárnímu lékaři, dále na nelegální prodej veterinárních léčiv atd. Do této skupiny stížností, podaných veterinárními lékaři, lze zařadit i stížnosti týkající se podezření na nelegální výkon veterinární činnosti laiky případně nelegálně působícími veterinárními lékaři, kteří po dosažení důchodového věku odevzdají osvědčení, přestanou platit pojištění, někdy i vystoupí z KVL, a přesto nadále vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost.

3.Ohledně příčin vedoucích k podání stížnosti na veterinární lékaře majitelem zvířete lze říci, že i nadále dochází ke snížení počtu stížností týkajících se odborného pochybení, ale v souvislosti s tím lze vypozorovat pravděpodobně i určitý efekt počátku účinnosti NOZ, který se projevil nárůstem částek požadovaných po veterinárním lékaři v rámci úhrady nemajetkové újmy za neúspěšný veterinární výkon nebo úhyn zvířete. Kromě požadavku o odebrání licence a zákazu činnosti pro veterinárního lékaře se v jednotlivých případech se jedná o částky až ve výši 200 – 500 tis. za psa. V souvislosti s tím je zajímavé, že i přes relativně masivní kampaň týkající se profesního pojištění veterinárních lékařů existuje nemalé procento kolegů, kteří toto povinné a ze zákona vyplývající pojištění nehradí. V rámci šetření 90 stížností za 9 měsíců tohoto roku bylo zjištěno 13 veterinárních lékařů, kteří neuzavřeli povinné pojištění profesní odpovědnosti.

4.Stagnuje i výskyt individuálně chybně vypsaných pasů což je možná důsledek zvýšené kontroly ze strany RK KVL a aktivní medializace tohoto problému, ale objevují se případy hromadných nelegálních manipulací u obchodních transportů: letos 4 případy, z toho 3 byly podány ze zahraničí (1x Německo, 2x Belgie). S tímto problémem souvisí i problematika útulků a tzv. množíren. Celkem 10 stížností se týká činnosti veterinárního lékaře v souvislosti s výkonem péče v útulcích nebo při obchodování se psy a kočkami.

5. V letošním roce byla navržena 2 disciplinární opatření v podobě vyškrtnutí z KVL na dobu 3 let. V obou případech bylo skutkovou podstatou disciplinární žaloby závažné záměrné podvodné a nezákonné jednání veterinárního lékaře.

6.V tabulce 3 je uveden sumář výsledků prošetření jednotlivých podnětů, podaných RK v posledních třech letech. Konstantní nárůst případů, které je nutno z důvodu věcné nepříslušnosti RK KVL postoupit jiným orgánům (SVS, ÚSKVBL Policie ČR), je daný nárůstem hlášených případů neoprávněného výkonu veterinární činnosti.

Vnitřní kontrola činnosti orgánů KVL1.

RK KVL pravidelně provádí kontrolu výdajů jednotlivých komisí KVL a téměř vždy nachází nedostatky nebo nesrovnalosti ve vyúčtování náhrad některými členy orgánů KVL.

2.Při kontrole plnění čerpání rozpočtu KVL na r. 2014 (čerpání k 30.6.2014) bylo konstatováno, že u některých komisí došlo k překročení plánovaného rozpočtu. Nejvyšší překročení bylo zaznamenáno u vzdělávací komise, kde bylo k 30.6.2014 vyčerpáno 116 % ročního rozpočtu, z toho náhrady cestovného a času tvořily 183 %. I přesto, že byly překročeny plánované příjmy (103 %), dosáhla plánovaná ztráta vzdělávací komise výše 484 tis. Celkem se tedy jedná o 242 %. Další významnou nákladovou položkou je kapitola péče o členskou základnu, která k polovině roku vyčerpala 116 %. Revizní komise doporučuje revidovat zejména náklady na sponzoring, reklamu a propagaci, kde je zaznamenáno čerpání ve výši 181 %. Čerpání bylo významně překročeno i v kapitole právních služeb pro legislativní komisi (97 %). Hrubé mzdové náklady sekretariátu byly čerpány ve výši 68 %, a vzhledem k tomu, že jde o mandatorní výdaj, domnívá se Revizní komise, že je vhodné nárůstu mzdových nákladů sekretariátu věnovat pozornost. Pozitivní zprávou je, že byl významně překročen plánovaný zisk z registrace petpasů a to ve výši 131 %. Zisk z prodeje a registrace petpasů dosáhl v polovině roku 181 tis. K významné úspoře došlo díky ukončení smlouvy s PR agenturou.

3.RK se zabývala také kontrolou financování WVC2013. Zástupce RK byl v této souvislosti i na jednání s firmou Guarant v Praze. RK konstatuje, že účetně byl WVC2013 uzavřen vyrovnaným rozpočtem, nicméně je nutné konstatovat, že do celkové bilance byly z účetních důvodů zahrnuty všechny vedlejší náklady (např. dotace vstupného pro členy orgánů KVL, poplatek WVA aj.).

4.Celkově je nutné konstatovat, že kontrola výdajů je velmi ztížena z důvodu určité celkové nepřehlednosti, a často proplacení jednotlivých diskutabilních položek nejsou schopni vysvětlit ani správci jednotlivých kapitol. Nevyjasněn zůstává například obsah kapitoly „tisková komise,“ která není oficiálním orgánem KVL a důvod zařazení jednotlivých položek do této kapitoly není zřejmý.

5.RK bere na vědomí, že účtování je vedeno snahou o maximální daňovou optimalizaci, často se tak ale děje na úkor transparentnosti z pohledu kontroly účelnosti vynaložení jednotlivých položek. RK doporučuje, aby byli správci jednotlivých kapitol přesně informováni o konkrétních nákladech jejich kapitoly, aby bylo možné přesně vyčíslit poměr výnosů a nákladů na jednotlivé položky, což následně umožní je optimalizovat.

6.Revizní komise žádá, aby každý projekt KVL byl realizován výhradně na základě písemných smluv s jasně daným rozpočtem a smluvně zakotvenými podmínkami plnění. Absence písemných podkladů se v současné době nepříznivě odráží zejména na projektu monitoringu AMR, kde skutečně vydané náklady již překročily částku schválenou představenstvem a oponentní posudky nedoporučily zveřejnění práce z důvodu nedostatečné odborné úrovně.

7.Revizní komise si přeje zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce mezi jednotlivými orgány KVL a navrhuje, aby se jednotlivé sporné otázky řešily pokud možno osobním jednáním.

MVDr. Josef Zajíc
předseda RK

TABULKY

Tabulka 1 Počet případů řešených RK KVL a srovnání s předchozími roky

Případy řešené RK
Celý rok 2012
Celý rok 2013
2014 leden-září
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Celkem
114
100
109
100
90
100
Podáno majiteli zvířat
69
60,5
62
56,8
42
46,7
Podáno veterinárními lékaři
24
21,1
28
25,7
42
46,7
Podáno Revizní komisí
15
13,2
15
13,8
2
2,2
Podáno Čestnou radou
3
2,6
0
0
0
0
Podáno ze SVS
1
0,9
3
2,7
1
1,1
Podáno Policií ČR
1
0,9
1
0,9
0
0
Podáno ze zahraničí
1
0,9
0
0
3
3,3
Tabulka 2 Příčiny vedoucí k podání stížnosti na veterinárního lékaře
Meritum věci
Celý rok 2012
Celý rok 2013
2014 leden-září
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Celkem
114
100
109
100
90
100
Odborné pochybení
49
43
42
38,5
38
42,2
Pasy
18
15,8
17
15,6
15
16,7
Etika a komunikace s majitelem
14
12,3
23
21,0
11
12,2
Interní záležitosti KVL
5
4,4
0
0
0
0
Neoprávněný výkon veterinární činnosti
10
8,8
15
13,8
21
23,3
Podvodné jednání veterináře
4
3,5
7
6,4
5
5,6
Chyby v dokumentaci, nekomunikace
6
5,3
2
1,8
0
0
Označení pracoviště
4
3,5
0
0
0
0
Požadavky na finanční vyrovnání
4
3,5
3
2,7
0
0
Tabulka 3 Výsledky šetření stížností na veterinární lékaře, které byly předány RK KVL
Výstupy RK
Celý rok 2012
Celý rok 2013
2014 leden-září
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Celkem
114
100
109
100
90
100
Neprokázáno pochybení
43
37,7
47
43,1
25
27,8
Předáno k DŘ Čestné radě
46
40,4
39
35,8
32
35,6
Vyřešeno Revizní komisí
14
12,3
2
1,8
7
7,8
Nepřísluší Revizní komisi
8
7,0
13
11,9
12
13,3
Promlčeno a neprůkazné
3
2,6
8
7,9
5
5,6
V řešení
0
0
0
0
8
8,9

*) v roce 2014 byl 1 případ zastaven z důvodu úmrtí disciplinárně obviněného veterinárního lékaře