Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o jednání ve Visegrádu

  Časopis Zvěrokruh 10/2014
     Z činnosti komory

Karel Daniel

Bilance činnosti FVE za uplynulé čtyřleté období

… Christophe Buhot (F) a Hans-Joachim Goetz (D) na visegrádském jednání

 

Ve dnech 12.–13. 9. 2014 se ve Visegrádu (HU) konala poslední ze tří regionálních pracovních schůzí FVE (FVE Strategy Meeting), a to spolu se schůzkou rozšířené skupiny zástupců zemí Visegrádské skupiny (V4Plus).

Účelem těchto jednání byla bilance činnosti FVE za uplynulé čtyřleté období a stanovení směru činnosti a priorit organizace pro léta 2015 až 2018.

Zástupci středo- a východoevropských zemí spolu s dalšími účastníky (Německo a Velká Británie) se na jednání shodli na tématech, která vyžadují a v budoucích letech budou vyžadovat pozornost na evropské úrovni.

V oblasti hygieny potravin jsou to iniciativy vedoucí k omezení ztrát pracovních míst pro veterinární lékaře; v oblasti veterinárních léčiv zabránit ztrátě možnosti vydávat a prodávat léčiva pro praktické veterinární lékaře; v oblasti veterinárního vzdělávání se dále zaměřit na oblast kvantity i kvality čerstvých absolventů; v oblasti „domácí politiky“ na „pohodu“ veterinárních lékařů (v současné době s nadprůměrnými statistikami drogově či jinak závislých kolegů a nadprůměrným počtem sebevražd). Pro oblast welfare zvířat doporučilo jednání FVE uskutečnit rozsáhlou propagační kampaň na téma Buďte odpovědnými chovateli společenských zvířat.

Samostatně byla diskutována otázka metody kalkulace členských příspěvků pro následující období a způsob navázání počtu hlasů na výši členských příspěvků.

Deregulace je v současné době heslem dne pro naprostou většinu legislativních iniciativ vycházejících A PODOB N É Z Á KON Y od Evropské komise. Z diskuse vyplynulo, že názory k tomuto trendu na půdě FVE jsou nejednoznačné, FVE ani nemá sílu jej valně ovlivnit a závěr zní: deregulace má svá negativa i svá pozitiva – vyberme si z nich to nejlepší, co můžeme.

 

Velmi důležitá fakta vyplynula jako obvykle mimo pořad plánovaného jednání. Jsou jimi dvě zcela aktuální legislativní iniciativy, které Council (Rada – zástupců odpovídajících resortů členských zemí) zaslal v minulých dnech (10. a 11. září) Evropskému parlamentu. Tentokráte to jsou dva návrhy přímo aplikovatelných nařízení (Regulations) – nikoliv směrnic (Directives). Pokud jsou Nařízení přijata, jsou pak doslovně přejata členskými státy.

Deregulace je v současné době heslem dne pro naprostou většinu legislativních iniciativ vycházejících od Evropské komise

a) Návrh nařízení k Animal Health: pozitivními aspekty jsou zpřísnění požadavků na FCI (v Čechách IPŘ) a návrh zavedení pravidelných návštěv na farmách ošetřujícími veterinárními lékaři. V obou případech se očekává silný odpor chovatelských lobby v EP. Návrh předpokládá rovněž povinnou registraci psů od r. 2018, avšak stanovisko v této věci je i v Radě velmi nejednotné a totéž lze očekávat i v EP.

Zpravodajem bude další ze skupiny skandinávských „icy maidens“, tentokrát švédská MEP Paulsenová.

b) Návrh revize oblasti Veterinary Medicines – i zde v podobě přímého nařízení. Rosbach report je mrtev, nicméně téma AMR zůstává a bude v EP určitě otevřeno. Pozitivem návrhu je snaha o harmonizaci jednotného trhu (navrhovaná harmonizace SPC i ochranných lhůt), právo výdeje či prodeje léčiv ošetřujícími veterinárními lékaři pouze pro zvířata „v jeho péči“, a uvolnění požadavků kaskády. Ve věci AMR si Evropská komise vyhrazuje právo restrikce použití některých molekul pouze v humánní medicíně.

Doslovné znění obou legislativních návrhů nemá FVE v současné době k dispozici, komentář k textům vychází z materiálů, které se podařilo získat německé delegaci. Text, který vyjde zhruba v průběhu jednoho roku z Evropského parlamentu, bude zcela jistě odlišný a v této chvíli je úkolem všech národních delegací spíše působit na domácí europoslance tak, aby nepodpořili nepříznivé či extrémní návrhy připomínek při projednávání změn a doplňků v Evropském parlamentu.

 
Karel Daniel