Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva prezidenta KVL ČR pro XXI. sněm

  Z činnosti komory – XXI. Sněm KVL ČR

…MVDr. Ondřej Rychlík, prezident

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ve funkci prezidenta před vás předstupuji, abych se zodpovídal za sebe i za představenstvo již potřetí. Moje zpráva by měla být jakýmsi editorialem a snad doplňkem zpráv jednotlivých komisí a samozřejmě také zaujatým postojem mého vidění dějů v komoře a okolo ní.

Od minulého sněmu pracovaly komise představenstva kontinuálně bez jakýchkoliv revolučních změn a troufám si říct, že dobře. Uvědomuji si, jak je takový výrok rizikový a jak dokáže popudit. Vždyť z pohledu člena, který poctivě platí své příspěvky, se nic na první pohled viditelného, nezdařilo.

Ceník nemáme, škola chrlí nové a nové absolventy, ke všemu pramálo do praxe vybavené, atestace ani specializace se nezavedly, většina OS je stále pasivních a registrace pasů je stále stejně „nepřátelská“, a to je ještě zdvořilé vyjádření, státní zakázka je nezajímavá nebo žádná, petshopy prodávají léčiva jak na běžícím pásu v kamenných obchodech i na internetu atp. Tak čemu si nás vlastně platíte?

Dovolím si malé odbočení. Lidé chodí k volbám, volí své zástupce a očekávají, že ti jim splní vše, co naslibovali. Pak jsou zklamáváni a frustrováni, že tomu tak není. Totiž tak. Nikdo nechce slyšet pravdu. Většinu věcí ovlivňuje volená reprezentace jen zvolna, parametricky. A tak jako ve „velké“ politice může kde kdo slíbit, ale nikdo nemůže splnit sliby typu „rázně zdanit bohaté, vymýtit korupci“ a tak podobně, neboť by se systém zhroutil a musel by být nahrazen jiným, stoprocentně mnohem horším, než je ten stávající nespravedlivý a korupční, ani Komora nemá sílu jen tak prosadit ceníky, zákaz prodeje vyhrazených léčiv v petshopech, dobře placenou státní zakázku atd. Má však možnost spoustu věcí drobně ovlivnit ve prospěch většiny veterinárních lékařů a to – mluvím za představenstvo – dělá.

A tak se, po létech diskusí, zda vzdělávání povinné, či dobrovolné, rozvíjí vzdělávání sice dobrovolné, ale s bonifikací těch aktivnějších z nás. Ke standardním seminářům se přidaly ucelené kursy s výukou nejen teoretickou, ale i praktickou, připravuje se spuštění systému webinářů, a nemám jiné než kladné ohlasy. Jednání s naší alma mater o pregraduálních praxích studentů sice nepokračují závodním tempem, ale diskutujeme stále a přeci jen se již některé drobnosti dohodly (informace pro klienty, že pracoviště vede pregraduální praxi studentů) a jiné, podstatnější věci se k dohodě blíží (Day One Skills). Jak jste již jistě zaregistrovali, ve spolupráci s ÚSKVBL a spol. s r. o. Prion byl opět vydán a redistribuován Seznam registrovaných veterinárních léčivých přípravků. A opět je o něco tlustší než předchozí. Pro příští vydání bychom rádi připravili aplikaci, aby každý mohl mít aktuální vademékum v mobilním telefonu, neboť předpokládám, že za dva roky mobilní telefony bez operačního systému už ani nebudou.

Na poli legislativním je Komora stále velmi aktivní a krůček po krůčku začíná přeci jen prosazovat některá svá stanoviska. A uděláme všechno pro to, aby se nakonec prosadily i kompetence veterinárního lékaře do zákona. Jenže aktivní prosazování některých ustanovení je pouze špička ledovce práce LK. Obrovský rozsah je v defenzivní práci. Musíme se aktivně připravovat na některé trendy, například snahu některých činovníků humánní medicíny o indikační omezení používání léčiv pro veterinární lékaře nebo zřizování různých zákonem nařízených kurzů k té či oné činnosti a vytváření tak dalších a dalších tzv. odborně způsobilých osob. Bohužel, často bývá Komora v prosazování takových změn osamocena.

Práci MK máte na očích stále. Na první pohled se také nic zvláštního nezměnilo. Když si však vezmete do ruky Zvěrokruhy dnešní a ty, které jsou o pár let starší, je rozdíl očividný. Markantní změnou, kterou však vidět není, je návštěvnost našich webových stránek. Meziroční nárůst je téměř pětadvacetiprocentní a ještě mnohem výraznější je nárůst návštěvnosti přes vyhledávače. Např. 29 % ze Seznamu a dokonce 66 % z Googlu. Myslím, že hlavně díky webu chovatelská veřejnost už Komoru registruje a zkuste si dát do jakéhokoliv vyhledávače nějaké slovo, které je spojeno s prací veterinárního lékaře. Před několika lety jste se dostali při stejném postupu tak nejspíš k agrowebu.

Na rozdíl od práce MK práci ZK na očích zpravidla nemáte. Samozřejmě jsou výstupy ZK publikovány. V časopise i na webu. Ale to jsou právě jen výstupy. Není v nich popsaná práce, nepoznáte z nich rozsah korespondence se zahraničními partnery, vyplňování dotazníků a spoustu drobné agendy. A zejména není ještě zcela na očích spousta práce, která se dělá pro zdar největší odborné veterinární akce, která kdy ve střední Evropě byla – WWC 2013.

Alfou a omegou fungování každé organizace je její hospodaření. A to je globální výstup EK. Bohužel, ne každý tento názor sdílí. Mohu jen konstatovat: Hospodaření Komory je zdravé. Nechci zde zabíhat do podrobností, konec konců návrh rozpočtu máte před sebou. Standardně lehce přebytkový. Jen jako příklad si dovolím upozornit na velmi výrazné snížení nákladů na chod sekretariátu a udržení bilance i za podmínek relativně značného zvýšení hodinové sazby náhrady za ztrátu času, kterou schválil minulý sněm. A pro dlouhodobou udržitelnost trendu předkládá představenstvo návrh nových pravidel pro vyplácení cestovného a náhrad. Troufám si říct, že kdyby stát hospodařil tak jako naše stavovská organizace, měla by se Česká republika k okolním zemím asi jako Nový Zéland ke Kongu.

Vážené kolegyně a kolegové, na závěr bych rád zmínil některé aktuální problémy, které před představenstvem stojí a které očekává. Není to žádný výčet a konkrétní agendu naleznete ve zprávách jednotlivých komisí. Spíš se jedná o modelové problémy, které není možné vyřešit nějakým rozhodnutím.

Ve své loňské zprávě jsem uvedl, že do budoucna očekávám trend korporatizace praxí. Mé očekávání se začalo naplňovat, veterinářů – zaměstnanců, přibývá, přibývá zaměstnanců veterinárních právnických osob a zejména přibývá kolegyň a kolegů, kteří pracují pro jiného veterinárního lékaře nebo veterinární právnickou osobu v jiném vztahu, než je klasický pracovní poměr. Že se jedná o téma ožehavé, je patrné již z čilé diskuse na našem webu, praktické problémy pak nastávají například ve vztahu těchto kolegů k tzv. státní zakázce.

Nemohu nevidět zvyšující se nervozitu značného počtu kolegů, která je důsledkem současné hospodářské situace ve státě. Jsem si vědom nepříznivého trendu, kdy na jedné straně práce ubývá, neb chovatelé (obecně) šetří, a na straně druhé se neustále zvyšuje přísun absolventů do praxe. Hlavní příčiny vidím dvě. Zaprvé, systém financování vysokých škol obecně, spočívající v kapitační platbě státu na studenta. Takový systém dovede znásobit počet otitulovaných obyvatel ve státě, avšak nijak kvalitativně nezvyšuje vzdělanost, tudíž ani lepší vybavenost absolventů pro praxi. Zadruhé, rádoby úsporná opatření státu seškrtala pracovní místa ve státní správě, a to i ta, se kterými se původně kalkulovalo pro absolventy, zejména hygienické fakulty. Výsledkem je nápor nových členů do Komory, kteří vstupují do privátní praxe a vytváří vrásky na čelech kolegů v zavedených praxích. Představenstvo se tímto problémem samozřejmě bude zabývat a bude hledat cesty, jak dopady daného stavu zmírnit. Chci však říct rovnou: Žádné radikální dobré řešení neexistuje. Existuje jen možnost klopotného a pomalého přesvědčování našich partnerů o tom, že soukromí veterinární lékaři jsou vzdělanou profesní entitou, které stojí za to naslouchat. Představenstvo se o to snaží.

Ondřej Rychlík,
prezident KVL