Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva prezidenta KVL ČR pro XXII. Sněm KVL 2013

  XXII. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

ZPRÁVA PREZIDENTA: „BĚHEM MÉ SLUŽBY SE NIC ZVLÁŠTNÍHO NESTALO!“

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Mám-li zhodnotit první rok volebního období, nejlépe bych je nazval jako splašené. Však také období, ze kterého vzešla nově zvolená stavovská reprezentace, nebylo nijak klidné. Na počátku dne bylo představenstvo rozdělené do dvou nesmiřitelných skupin; odtažitá revizní komise a nabroušená čestná rada; to nevypadalo jako příznivé klima pro potřebné změny v řízení tak nesourodé skupiny individualit, jakou je Komora veterinárních lékařů.

Při rovnosti sil se zdálo řízení tohoto souručenství jako kočírování povozu se splašeným potahem. Proto jsem do toho šel.

Z bouřkových ranních mraků se již během dopoledne přestaly valit proudy vod a ustávaly hromy a blesky sporů, jak se vynořovaly z mlhovin každodenní problémy. Přesto blesky a hromy křižovaly stavovskou oblohu s novou razancí ještě několikrát až do večerních hodin celého volebního období a slunce bylo pomálu. Do popředí vystoupili dělní jedinci z obou táborů, kteří se byli ochotni přizpůsobit rutině zvládnutí kladených úkolů na profesní sdružení, každodenní e-mailové komunikaci, studia více či méně odtažité problematiky a všeho nepopulárního „papírování“ a „schůzování“ spojeného s výkonem funkce, paradoxně zvané čestné.

Letošní rok byl významný po stránce národní i mezinárodní. Komorové komise a administrativa s tím také měly plné ruce práce: Zahraniční komise připravovala naši dosud nejvýznamnější mezinárodní akci: Světový veterinární kongres, legislativní komise připravila a projednala na úrovni ministra paragrafované znění novely zákona o Komoře,1 vzdělávací komise rozběhla webináře a kreditní systém celoživotního vzdělávání, mediální komise inovovala způsob působení na veřejné mínění spolu s novou agenturou a ekonomická komise měla plnou hlavu starostí, jak vše u..inancovat. Revizní komise navrhla nový způsob zjednodušeného řízení, který umožní pružně a zároveň adekvátně postihnout menší provinění, např. nesprávně vyplněný petpas.2 Čestná rada navrhla některé změny v řádech pro své účinnější působení. Protože každý člen představenstva je zároveň členem několika komisí, je jasné, že se úlohy komisí navzájem prolínaly a úspěch jedné komise je úspěchem všech ostatních. Nebylo by ale úspěchů, kdyby nebyly také neúspěchy. Na obraze jejich střídání se pokusím vykreslit průběh celého období:

🙂 Přes bouřkové mraky na stavovské obloze začal volební rok poměrně slibně – spolu s Lubošem Borkovcem, viceprezidentem jsme se setkali s představiteli revizní komise a čestné rady, shledali společnou dobrou vůli a položili jsme zde základy spolupráce mezi vedením těchto tří vrcholných komorových orgánů.

🙁 Na počátku roku došlo ke schůzce s rektorem VFU prof. Večerkem. Bylo to setkání v přátelské atmosféře, kdy jsme si sdělili svoje postoje. Ve stejně přátelské atmosféře jsme se rozešli s tím, že na naše názory škola nebude brát zřetel. Mezi další prioritní schůzky patřilo setkání s doc. Steinhauserem, děkanem fakulty veterinární hygieny a ekologie – jednání ze strany Komory nemohlo být jiné než připomenout slib učiněný dr. Rychlíkovi při schvalování sylabů FVHE v šibeničním termínu, o vstřícném postupu. Postoj a požadavky ze strany Komory byly stejné jako při setkání s rektorem – dodržení deklarace zaměření absolventů na hygienu potravin a současně společným postupem vyhovět evropské směrnici 2005-363 a vyjmout absolventy z osob oprávněných vstupovat bez omezení do soukromé praxe, případně či současně odlišit absolventa udělovaným akademickým titulem. Ani v jednom bodě však nedošlo k vstřícnosti, natož k uzavření dohody.

🙂 V poměrně krátké době bylo připraveno paragrafované znění novely zákona o komoře, zajišťující mj. legalizaci současného volebního systému tak, aby podle něj bylo možno volit již v příštím roce, a dále upravuje a vůbec umožňuje legalizovat právnické osoby a jejich provázanost na řády KVL.

🙁 Jako vstřícné by se dalo nazvat setkání části představenstva s prof. Nečasem, děkanem FVL, který prezentoval snížení počtu přijímaných studentů a naznačil smělé směry, kterými se hodlá fakulta ubírat. Na sdělení názorů Komory nějak nezbyl čas a bohužel tím celá komunikace skončila. Na naši žádost o schůzku nad novými sylaby jsme byli odmítnuti s tím, že vše již bylo řečeno.

🙂 Proběhla řada seminářů v šesti krajích s tematikou novinek komorového dění, veterinární legislativy, účetních předpisů, komunikace s klienty a diskusí s dostavivšími se členy, sice nepočetnými, ale o to aktivnějšími.

🙁 Pokračovala jednání s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, který viní Komoru z porušení podmínek volné soutěže a z recidivy. Tato obvinění je nakonec Komora nucena uznat, aby obhájila nejdůležitější a klíčový paragraf o zrušení povinnosti zaměstnat se pouze u veterinárního lékaře pro vykonávání veterinární profese, který by spustil lavinu zaměstnávání veterinárních lékařů chovateli, městskými útulky apod.

🙂 Byly zahájeny webináře, připravované ještě minulým představenstvem, pro které se vzdělávací komisi a především aktivní nové předsedkyni dr. Vaňousové podařilo připravit témata těšící se obrovskému zájmu.

🙁 Připravená legislativní novela spadla spolu s vládou pod stůl. Novela však stále naplňuje svůj účel a čeká na svůj čas.

🙂 Proběhl Světový veterinární kongres, který byl po kongresu malých zvířat druhou největší veterinární akcí v ČR a prezidiem pořádající Světové veterinární asociace vyhodnocen jako velmi zdařilý.

🙁 Na tiskové konferenci jsem v odpovědi na dotazy vyjádřil obavu nad stavem české živočišné produkce a malou kontrolou dovezeného masa. Některé nesprávné formulace, doslova zneužité bulvárními médii, vyvolaly vypjaté reakce průmyslu a dozorových orgánů, včetně části představenstva KVL. Dotčeným jsem se omluvil za formulace, které daly podnět bulváru k přemrštěné reakci.

🙂 Poselství veřejnosti obsahovalo kromě obav nad kvalitou dovážené suroviny i sdělení, že Komora ručí za práci českých veterinářů. Po tomto mediálním sdělení došlo k povážlivému nárůstu závažných zjištění porušení kvality u dovážených potravin (přítomnost cizorodých látek, salmonel, vody) a k urychlení přípravy legislativy znemožňující především označení dovážené drůbeže jako domácí produkce.

Tento výčet činnosti není zdaleka úplný ani objektivní, přesto jsem se v literární zkratce pokusil shrnout své dojmy z uplynulého období prvního volebního roku. Budu-li brát funkci prezidenta jako dozorčí službu konanou v zájmu soukromých veterinárních lékařů a sečtu-li výše uvedené klady a zápory, musím říci: „Během mé služby se nic zvláštního nestalo!“

Jan Bernardy

_______________________________________________________

1 rozuměj Zákon o Komoře veterinárních lékařů 381/91 Sb.

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací

4 Pas zvířete v zájmovém chovu