Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva prezidenta pro XVII. Sněm Komory veterinárních lékařů

Zpráva prezidenta pro XVII. Sněm Komory veterinárních lékařů

Vážení kolegové,

zpráva prezidenta je souhrnem či zdůrazněním významnějších bodů činnosti Komory za období od posledního sněmu, a to z pohledu jejího prezidenta. Není dozajista zprávou vyčerpávající a neklade si ambice nahrazovat nebo doplňovat daleko podrobnější dokumenty, vycházející z jednotlivých pracovních komisí představenstva nebo dalších nezávislých orgánů Komory.

EKONOMIKA

Bilance několika posledních let hospodaření s přebytkovým či skrytě přebytkovým rozpočtem vyústila v průběhu roku 2008 v řadu diskusí na ekonomické téma. Závěrem těchto diskusí byla spokojenost nad doposud vytvořenou rezervou, spolu s návrhem rozpočtové komise na vytvoření vyrovnaného rozpočtu, případně s další – už řízenou – tvorbou rezerv a variabilními příspěvky pro rok 2009 a dále. Odvození výše příspěvků od rozpočtu pro následující finanční rok by takto ukončilo poněkud schizofrenní stav sněmového schvalování zvlášť rozpočtu a zvlášť výše příspěvků, a to doposud bez jejich jakékoliv návaznosti.

Děkuji ekonomické komisi představenstva za její činnost v průběhu celého volebního období a jmenovitě kolegovi Dr. Mráčkovi za její vedení.

MEDIÁLNÍ OBLAST

Vydávání profesního periodika Zvěrokruh nadále pokračuje ve spolupráci se společností Profi Press. Komorový měsíčník nemá stálého redaktora pro přípravu textů a článků, valná většina této činnosti spočívá na bedrech redakční rady. V této souvislosti musím podtrhnout především úsilí třech členů této redakční rady, a to kolegů Dr. Matušiny, Dr. Rejnka a Dr. Součkové, kteří se pravidelně a soustavně podílí na vzniku výtisku, jenž se před vámi objeví na stole každý měsíc.

V období od posledního sněmu rovněž pokračují práce na modernizaci webových stránek Komory, tuto oblast má na starosti kolega Dr. Rychlík spolu se smluvním partnerem společností Drossera a mediálním partnerem Komory společností EuroPR. V době, kdy píši tuto zprávu, je hotový design a pokračují práce na textových náplních těchto nových stránek.

V oblasti vnější medializace Komory a styku s veřejností pokračuje nyní druhým rokem spolupráce Komory se společností EuroPR. Medializace a vytvoření odpovídajícího mediálního obrazu Komory je bezpochyby během na dlouhou trať a já bych docela rád, abychom tuto spolupráci a možnosti, které poskytuje, dovedli my sami lépe využívat.

Před sněmem děkuji všem členům představenstva – aniž chci konkrétně jmenovat – kteří přispěli v minulém období k vytváření pozitivního obrazu Komory a veterinární profese vůbec u veřejnosti, u „politických“ partnerů i „politických“ protivníků.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací komise patřila bezesporu v minulém období k jedné z nejaktivnějších pracovních skupin představenstva.

Vysoká účast členů Komory na akcích pokračujícího řetězu cenově dostupných a náplní požadavkům členů odpovídajících komorových seminářů; dovednosti čerstvých absolventů jedné i druhé fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně; problematika učebních praxí s pokračující snahou o smluvní formalizaci a finanční kompenzaci těchto mimoškolních míst klinické výuky – to vše jsou poměrně velmi komplikované agendy, velmi náročné na čas a vyžadující konzistentní přístup, včetně často obtížných jednání s dalšími zúčastněnými osobami. Jsem si toho vědom a moje poděkování za uplynulé období patří celé vzdělávací komisi a zejména jejímu předsedovi Dr. Hoškovi.

DISCIPLINÁRNÍ ZÁLEŽITOSTI

Není rolí prezidenta, aby hodnotil či komentoval činnost představitelů nezávisle volených statutárních orgánů Komory. Musím však opět zdůraznit významný trend, kterým je stálý nárůst počtu stížností, jež dostávají orgány Komory k řešení. Aniž bych chtěl jakkoliv rozebírat příčiny tohoto stavu, musím poděkovat členům revizní komise a jejímu předsedovi kolegovi Dr. Tlučhořovi za odpovědný přístup, který nepřináší paralelně obrovské navýšení agendy čestné radě. Zároveň je nutno poděkovat členům čestné rady s jejím předsedou kolegou Dr. Andreasem za jejich administrativně náročnou a většinou nevděčnou, nicméně nutnou činnost, i za udržení efektivity, důvěryhodnosti a transparentnosti disciplinárních postupů obou těchto významných statutárních orgánů Komory.

LEGISLATIVA

V uplynulém období došlo k novelizaci tří základních pilířů naší národní veterinární legislativy, a to zákona o léčivech, veterinárního zákona i zákona na ochranu zvířat. Většina členů Komory pravděpodobně zaregistrovala ať již diskuse probíhající v období tvorby a připomínkování těchto zákonných norem, nebo výsledná ustanovení, mající dopad především na výkon praktické veterinární činnosti v chovech hospodářských – ale nejen hospodářských – zvířat. Jen namátkou, liberalizace pohybu veterinárních léčiv i vyšší nároky na vedení evidence a dokumentace, opuštění povinnosti zdravotního potvrzení pro zvířata odesílaná na porážku či další byrokratizace oblasti kontroly welfare zvířat, vše můžeme chápat i jako „vedlejší účinky“ občas specificky české implementace unijních pravidel.

Kromě podílu na připomínkování všeobecných legislativních norem tentokrát legislativní komise v období od minulého sněmu nepřináší významnější návrhy na novelizaci či změny vnitřních pravidel Komory.

Děkuji celé legislativní komisi za její práci a kolegovi Dr. Rychlíkovi za její vedení.

Legislativní oblasti se však také dotýkají dvě další záležitosti, které zabraly relativně významnou část jednacího času představitelů Komory a jež bych rád zmínil. První z nich je stav evidence a registrace petpasů vystavovaných členy KVL, druhou celonárodní program vakcinace proti bluetongue.

V prvním případě bylo představenstvo nuceno vzít na vědomí a vyvinout snahu o řešení situace, kdy z velkého množství petpasů nakoupených členy Komory byla a doposud je jen jejich velmi malá část zaregistrována v evidenčním systému.

V druhém případě jsem si vědom, že program celonárodní a pro chovatele povinné vakcinace skotu, ovcí a koz proti katarální horečce vykazuje stále i přes veškerou snahu všech zúčastněných, celou řadu sporných momentů. Tak tomu bývá a je vždy na styčných plochách mezi státním sektorem a soukromým sektorem, ve střetu mezi požadavky chovatelů a možnostmi státní pokladny, při výhodnosti, či nevýhodnosti zapojení do programu u veterinárních lékařů s velmi různou strukturou zákazníků.

ZAHRANIČNÍ STYKY

Mezinárodní styky jak v oblasti politické, tak v oblasti profesní jsou založeny na jemném předivu vztahů mezi vládními i nevládními organizacemi stejně jako na osobních kontaktech mezi jednotlivci – zástupci svého státu a profese. Dobře fungující styky mezi centry národních asociací však nestačí. Pro českou Komoru – stejně jako pro ostatní asociace v jazykově minoritních zemích – je hlavním problémem a hlavolamem posun množství informací z centra dolů, ke svým vlastním kořenovým členům. A to zejména s potřebou jejich zestručňování, překladů atd.

Nejintenzívnější bilaterální vztahy má česká Komora samozřejmě a tradičně se svojí sesterskou organizací ze Slovenska; nejintenzívnější institucionální kontakt potom s Evropskou veterinární federací, Unií praktických veterinárních lékařů a Světovou veterinární asociací. Významnými agendami uplynulého období byly bezpochyby diskuse k zásadám evropského veterinárního zákona (Veterinary Act) a mezinárodně uplatnitelných zásad profesních řádů (Codes of Conduct). Vlastní práce v těchto komisích se za českou Komoru účastnil Dr. Jan Bernardy. Na evropské úrovni rovněž vzniká doposud jen diskusní či pracovní fórum sdružující registrační instituce (Statutory bodies). Světová veterinární federace v letošním roce pořádala ve Vancouveru další ze svých světových veterinárních kongresů. V tříletém cyklu se následující bude konat v Kapském Městě a pro rok 150. výročí Světové veterinární asociace získala pořádání tohoto kongresu česká Komora, s předpokládaným datem konání v září roku 2013, pravděpodobně v KCP v Praze. Profesní agenda evropská i světová se do určité míry překrývají; dominujícím tématem je nyní koncept „Jednoho zdraví“ – spočívající v tendenci užšího propojení veterinární profese a humánního lékařství.

Za vedení zahraniční komise KVL v uplynulém období děkuji jejímu předsedovi Dr. Kyllarovi.

SEKRETARIÁT

Spolehlivá administrativní podpora sekretariátu voleným zástupců profese je alfou a omegou úspěšné profesní asociace. V uplynulém období došlo ke stabilizaci pracovních náplní zaměstnanců a mzdové i hierarchické diferenciaci.

Nad rámec běžné agendy sekretariát zaznamenal určitý nárůst objemu svojí činnosti – ať již se jednalo o částečné organizační zajištění Středoevropského veterinárního kongresu letos při výstavě Techagro v Brně nebo stále se zvyšující frekvence i objem korespondence ve vztahu k regulérním nárokům na připomínkování českých, evropských (EU) i mezinárodních (WHO) norem. Na jedné straně je pozitivní, že se KVL stává v této oblasti uznávaným partnerem, na druhé straně reálná účinnost našich připomínek bohužel velmi často nezávisí ani tak na jejich kvalitě a argumentaci, jako na jejich souladu, či nesouladu s tlaky daleko účinnějších partikulárních lobby.

Za vedení sekretariátu v uplynulém období děkuji Mgr. Rexovi a za iniciativní a aktivní přístup k požadavkům i mimo rámec její běžné pracovní náplně vyslovuji pochvalu Sylvě Skálové.

MVDr. Karel Daniel, prezident KVL ČR