Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva prezidenta pro XVIII. Sněm komory veterinárních lékařů

  Z ČINNOSTI KOMORY
Vážení kolegové,
tato zpráva je – stejně jako zprávy předchozí – souhrnem či zdůrazněním významnějších bodů činnosti Komory za období od posledního sněmu.
A to z pohledu prezidenta,, který je u konce svého druhého a posledního volebního období. Proto si snad mohu tentokrát dovolit poněkud obecnější pohled.
Moje zpráva nemá ambice nahrazovat nebo doplňovat daleko podrobnější dokumenty vycházející z jednotlivých pracovních komisí představenstva nebo nezávislých orgánů Komory. Čtyři roky mých dvou volebních období byly velmi rušné. Možná také proto utekly tak rychle ……

KOMORA A JEJÍ ČLENOVÉ

Počet členů Komory veterinárních lékařů stále pozvolna narůstá. Je velmi pravděpodobné, že velmi brzy – snad ještě v tomto roce – překročí hranici tří tisíc členů. Prostředí pro výkon profese se však velmi mění. Dochází postupně ke stále výraznější feminizaci naší profese. Stejně tak se prohlubuje divergence mezi profesními skupinami působícími v oblasti domácích mazlíčků a kolegy působícími v oblasti faremních zvířat. Značně se také mění přístup zákazníků obou zmíněných skupin. Mění se jejich náročnost a mění se jejich mentalita. Veterinární lékaři malých zvířat se více a více setkávají se zákazníky typu: „mý děcka nesnáším; ale tomu kocourkovi musíte doktore pomoct!“; kolegové ve faremní praxi zase s postoji typu: „veterináře k sobě do chovu nepustím; jenom mě stojí peníze“.

Tato obrovská divergence tlačí skupinu veterinárních lékařů domácích zvířat do stále náročnějších medicínských postupů až humanizace zvířecích pacientů; skupinu faremních veterinárních lékařů zase daleko od ideálních principů do oblasti čirého agrobyznysu. Nelze ani nezmínit neúprosný demografický vývoj – veterinární lékaři faremních zvířat jsou převážně vyššího věku a v dohledné době jich bude valem ubývat. Není ani zcela vyloučeno, že za takto se vyvíjejících podmínek bude v budoucnosti muset vzniknout zcela nová úprava profesního řádu, s jinými ustanoveními pro oblast faremní praxe a jinými ustanoveními pro oblast malých domácích zvířat.

Bylo by nešťastné, kdyby Komora zavírala oči před těmito změnami a zůstala zaklíněna v historických anachronismech výkonu profese z doby, když jsme my sami začínali praxi. Bylo to fakticky již „v minulém století“.

Základní role Komory veterinárních lékařů – samosprávné profesní asociace – jsou dány zákonem o Komoře a spočívají na třech základních pilířích. Těmi jsou: registrace veterinárních lékařů při vstupu do profese, vzdělávání a disciplinární záležitosti. Není to role odborová a jen omezeně je to role sociální. Na úrovni základních pilířů je Komora „kompetentní autoritou“, která disponuje přenesenými pravomocemi státu.

Zákonem o Komoře a upřesňujícími řády jsou rovněž definovány základní rozhodovací principy demokratického mechanismu. Rozhodovací procesy spočívající na většinovém hlasování mívají vesměs také opoziční pohledy. Demokratické rozhodování – rozhodování hlasováním – má vždy své vítěze v kolektivu hlasujících, stejně jako své poražené.

V demokratickém systému rozhodování je role opozice velmi důležitá a nezastupitelná. Její úlohou je nutná a potřebná korekce vedení či většinového názoru.

Je výborné, když je opozice konstruktivní a faktická. Je však méně příjemné a destabilizující, stává-li se opozice účelovou, osobní, demagogickou a až přímo cíleně destruktivní.

I s tímto druhem opozice se však i na půdě Komory občas setkáváme.

Pokud bych měl vybírat heslo pro tento sněm a následující období, asi by znělo „Spojenými silami“ nebo „Spolupracujme“ či nějak podobně.

Mnoho diskusí, času a sil bylo v minulém období věnováno představenstvem i sekretariátem Komory tomu, aby prokázali, že Komora není vzdáleným a nedosažitelným molochem, že zaměstnanci i funkcionáři dovedou reagovat rychle, slušně a pozitivně. Že dovedou spolupracovat s vlastními členy, zákaznickými skupinami, smluvními partnery i dalšími profesními organizacemi; že dovedou objasňovat a obhajovat úlohu veterinární profese ve společnosti. Doufám a věřím, že i v budoucnu bude Komora obhajovat především zásady svobodného výkonu veterinární profese pro všechny spíše než partikulární výhody jen pro někoho nebo pro určitou skupinu.

MEDIÁLNÍ OBLAST

Přesto, že stále více a více kolegů využívá elektronická média, webové stránky Komory či dostává pravidelně elektronické Komorové novinky, profesní periodikum Zvěrokruh je stále pro velké množství členů hlavním informačním kanálem. Jeho vydávání pokračuje nadále ve spolupráci se společností Profi Press a komorový měsíčník nemá stálého redaktora pro přípravu textů a článků. Valná většina této činnosti spočívá na bedrech redakční rady. V této souvislosti musím opět podtrhnout především úsilí členů redakční rady, kteří se pravidelně a soustavně podílí na vzniku výtisku, jenž se před Vámi objeví na stole každý měsíc.

V období od posledního sněmu rovněž pokračovaly práce na modernizaci webových stránek Komory. Jejich účelem bylo přizpůsobení měnícím se potřebám a jejich otevření a obrácení více ve směru k veřejnosti. Tuto oblast měl a má na starosti kolega dr. Rychlík spolu se smluvním partnerem společností Drossera a mediálním partnerem Komory společností EuroPR. Webové stránky jsou daleko více vyvíjejícím se živým útvarem než hotovým výrobkem dodaným na klíč. Na jejich strukturu, grafiku či způsob vyhledávání mohou být nejrůznější názory. Pokud jsou konstruktivní a dospějí ke správcům tohoto programu, věřím a doufám, že nezapadnou.

Pro vnější medializaci Komory a styk s veřejností a „politickými partnery“ pokračuje zatím dále spolupráce Komory se společností EuroPR. Je nutno znovu opakovat, že medializace a vytváření mediálního obrazu Komory je během na dlouhou trať a musím také znovu opakovat, že bych byl velmi rád, kdybychom tuto spolupráci a možnosti, které poskytuje, dovedli my sami lépe používat.

Před sněmem děkuji všem členům představenstva, kteří přispívají k vytváření pozitivního obrazu Komory a veterinární profese vůbec u veřejnosti, u „politických“ partnerů i „politických“ protivníků. Jejich úsilí velmi často nebývá na první pohled vidět.

Děkuji kolegovi Vladimíru Rejnkovi za jeho úsilí a zvláště trpělivost při vedení redakční rady.

V oblasti mediální musím pro úplnost ještě zmínit jednu záležitost:

Rozhodnutí pozastavit a odložit zveřejnění některých zcela specifických příspěvků k letošním volbám až do doby po jejich konání vnímám jako pravděpodobně nejtěžší rozhodnutí, které toto představenstvo za dobu svého působení učinilo. Chci věřit, že to bylo rozhodnutí správné.

Lze považovat za velmi nešťastné, pokud jsou, ať již v profesním periodiku Zvěrokruh či jinde, v době bezprostředně před volbami do orgánů Komory prezentovány komentáře a názory členů, funkcionářů, potažmo kandidátů, které komentují rozhodnutí dvou zcela nezávisle volených orgánů – volební komise a revizní komise – k nadcházejícím volbám.

Nešťastné a těžko přijatelné jsou v této souvislosti snahy některých kolegů jednostranně a ve svůj prospěch takto využívat, svérázně komentovat a interpretovat informace, se kterými se setkávají při práci v orgánech Komory. Informace nedostupné paralelně ostatním kandidátům a všem ostatním členům, komentáře, na něž není možno v reálném čase před volbami reagovat. A nechci zmiňovat opakované snahy nerespektovat, obcházet či svérázným způsobem vykládat usnesení představenstva. I to bývá, a občas bylo, nedílnou součástí takového folkloru.

Bohužel míra neloajality některých členů ke komorovému orgánu, do něhož byli při předchozích volbách zvoleni, je silně napovídající. A podle mého názoru by neměla a snad ani nemůže nalézt ocenění a být náležitou kvalifikací pro volby následující.

EKONOMIKA

Bilance posledních let hospodaření s přebytkovým či skrytě přebytkovým rozpočtem vyústila v průběhu posledních dvou let v řadu diskusí na ekonomické téma. Závěrem těchto diskusí byla vždy spokojenost nad doposud vytvořenou rezervou, spolu s návrhem rozpočtové komise na vytvoření vyrovnaného rozpočtu, případně s další – tentokrát už řízenou – tvorbou rezerv a variabilními příspěvky. Odvození výše příspěvků od rozpočtu pro následující finanční rok, které by bývalo ukončilo schizofrenní stav sněmového schvalování rozpočtu zvláště a výše příspěvků zvláště, se nakonec nepodařilo. Je to škoda, protože představenstvo Komory si musí být vědomo nadprůměrně dobré ekonomické situace Komory na straně jedné, ale velmi různé ekonomické situace svých jednotlivých členů. Ta je bezesporu odvozena od kupní síly populace přicházející poptávat služby veterinárních lékařů malých domácích zvířat, ale i ekonomického zdraví zemědělských prvovýrobců – zákazníků veterinárních lékařů faremních zvířat. Úroveň dotací do zemědělství bohužel není v přímé úměře k ekonomickému zdraví a prosperitě zemědělských prvovýrobců, ale bohužel ani k připravenosti hradit včas pohledávky svých dodavatelů. Veterinární lékaře mám zde na mysli zejména.

Děkuji ekonomické komisi představenstva za její činnost v průběhu celého volebního období a jmenovitě kolegovi Dr. Mráčkovi za její vedení.

LEGISLATIVA

V průběhu posledních měsíců se představenstvo rozhodlo poskytnout členům Komory ucelený přehled legislativních ustanovení, které se vztahují k výkonu veterinární profese. Pravděpodobně řada z nás pamatuje často používaný „kroužkový sborník“ veterinární legislativy. Když legislativní komise spolu s vedoucím sekretariátu předvedli představenstvu nově sestavený soubor relevantních právních požadavků – pouhý seznam byl naprosto šokujícího rozsahu. Kroužkový sborník shrnující veterinární legislativu by nyní byl metr tlustý a vážil dvacet kilogramů. Je smutnou a zarážející skutečností, že ač „neznalost zákonů neomlouvá“, univerzitně vzdělaný člověk, za kterého mám čest se snad také považovat, nejen nemůže vůbec mít reálně přehled o veškerých ustanoveních týkajících se výkonu povolání, natož aby byl schopen se jimi kompletně prokousat a seznámit se s nimi. Tím méně všechny jejich požadavky bezezbytku respektovat. Bohužel, jednotlivé kontrolní orgány se většinou zabývají pouze určitým výsekem těchto legislativních požadavků, které teoreticky ovládají, a běžný smrtelník zpravidla nemá v diskusi s nimi šanci obstát. Otázka, jak bylo možno dopustit takovéto zaplevelení legislativního rámce společnosti, je ovšem už spíše otázkou na českou politickou reprezentaci.

V této souvislosti musím také zmínit dále pokračující trend důrazu na welfare zvířat, které se postupně stává hlavní argumentační platformou pro jakoukoliv legislativní změnu ve veterinární oblasti. A nutno také v této souvislosti vyzdvihnout úsilí Dr. Bernardyho, viceprezidenta Komory – osoby na první pozici vyjednávacího týmu při českém prezidenství EU pro welfare agendu.

Nemohu rovněž nezmínit kauzu „prohližitelé zvěřiny“. Stála mnoho času i nervů nejen představitele Komory, ale i řadové členy. V současné době má pouze Komora a její členové písemný slib a pokyn Ing. Gandaloviče z doby těsně před odvoláním vlády. Z něj vyplývá nabídka možnosti rozumného řešení, jakmile se politická reprezentace a stav v resortu více ustálí.

„Zvíře není věc“ – novelizace občanského zákoníku, která byla v současné době pozastavena, přináší rovněž v této části legislativy potenciálně velmi kontroverzní prvky s možnými výraznými dopady na veterinární profesi.

Děkuji celé legislativní komisi za její práci a kolegovi dr. Rychlíkovi za její vedení.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vysoká účast členů Komory na akcích pokračujícího řetězu cenově dostupných a náplní požadavkům členů, zdá se, odpovídajících Komorových seminářů je vysokým oceněním práce vzdělávací komise. Další časově náročnou agendou v oblasti veterinárního vzdělávání zůstala jednání s představiteli VFU týkající se dovedností čerstvých absolventů jedné i druhé fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. V tomto smyslu musím poděkovat rektorovi prof. Večerkovi, že se osobně zasadil o formalizaci získávání dovedností v průběhu posledních fází studia a osobně zprostředkoval implementaci požadovaných principů na půdě jednotlivých kateder. Ve věci učebních praxí se postupně s úspěchem setkaly snahy o jejich smluvní formalizaci. Diskuse o případné kompenzaci či nějaké formě odměňování těchto mimoškolních míst klinické výuky se přes veškerou snahu nepovedlo dovést do konce. Zůstane už na reprezentaci vyšlé z následných voleb, jakým směrem povede s alma mater další jednání v této záležitosti.

Jsem si vědom šíře i komplikovanosti vzdělávací agendy. Moje poděkování za uplynulé období patří celé vzdělávací komisi a zejména jejímu předsedovi dr. Hoškovi.

DISCIPLINÁRNÍ ZÁLEŽITOSTI

Dílčím indikátorem úrovně výkonu profese je bezesporu počet stížností na její členy. Opakovaně musím zmínit významný trend, kterým je stálý nárůst počtu stížností, jež dostávají orgány Komory k řešení. Významná část těchto stížností nemá však nic společného s odbornou úrovní členů Komory; velmi často se jedná o chyby v komunikaci s majitelem zvířete, který přirozeně hledá obětního beránka či viníka v případě, že „se věci vyvíjí špatně“. Zdá se, že řada z nás svým způsobem komunikace takovýmto situacím přímo nahrává.

Děkuji znovu členům revizní komise a jejímu předsedovi kolegovi Dr. Tlučhořovi za odpovědný přístup. Nepřinášel a nepřináší paralelně obrovské navýšení agendy čestné radě a v řadě případů by jeho střízlivý přístup měl být kolegy výrazně oceňován.

Zároveň opět děkuji členům čestné rady s jejím předsedou kolegou dr. Andreasem za jejich administrativně a na preciznost náročnou, většinou nevděčnou, nicméně nutnou činnost. Disciplinární záležitosti jsou spojitými nádobami s profesním pojištěním a náhradami pojistných událostí. Nepřísluší mi, abych komentoval jednotlivé případy, za zmínku však stojí historicky nejvyšší požadavek na odškodnění. Je to více než pět milionů korun za údajné rozvlečení IBR při jiné vakcinaci v IBR prostém chovu.

ZAHRANIČNÍ STYKY

Velmi intenzívní bilaterální vztahy má česká Komora samozřejmě a tradičně se svojí sesterskou organizací ze Slovenska; intenzívnější institucionální kontakty potom trvale opět s Evropskou veterinární federací, Unií praktických veterinárních lékařů a Světovou veterinární asociací.

Evropský koncept „Strategie zdraví zvířat“, klonování, welfare zvířat při transportu, mezinárodní obchod se štěňaty, ataky na integritu povolání veterinárního lékaře – všechny tyto významné agendy ovlivňují a v nadcházejících obdobích ať již chceme, nebo ne budou ovlivňovat výkon veterinární profese. S dopady importů ze zemí, jako je Brazílie, Argentina nebo Austrálie na domácí zemědělskou prvovýrobu, se budeme dříve nebo později vyrovnávat a postupný přesun „evropské“ agendy na agendu „globální“ je již nyní významně patrný a již nyní skrytě ovlivňuje praxe především faremních zvířat.

Pozvání na letošní sněm přijal na jaře kolega Tjeerd Jorna, prezident Světové veterinární asociace. Byl požádán o příspěvek na XVIII. sněmu Komory v Táboře a v průběhu své návštěvy by se měl seznámit rovněž se stavem příprav Světového veterinárního kongresu v roce 2013 v Praze.

Za vedení zahraniční komise KVL v uplynulém období děkuji jejímu předsedovi Dr. Milanu Snášilovi.

SEKRETARIÁT

Spolehlivá administrativní podpora sekretariátu voleným zástupcům profese i jejím jednotlivým členům je předpokladem spokojenosti s prací úspěšné profesní asociace.

Významné množství administrativního času a úsilí zabralo v uplynulém období řešení případů výkonu profese laickými osobami. Tato činnost sekretariátu, spočívající především v komunikaci s jednotlivými složkami Policie České republiky a kontrolními orgány jednotlivých krajských veterinárních správ i ÚSKVBL, je taktéž během na dlouhou trať. Vyžaduje nejen trpělivost, právní znalosti a značnou důslednost, ale také znalosti, které lze nabýt pouze praktickou administrací jednotlivých případů.

Obávám se, že pokud signály duše této agendy – pana mgr. Rexy – o jeho možném pracovním angažmá jinde než na půdě KVL se ukáží jako reálná možnost, zůstane starost o tuto agendu především smluvním právníkům Komory a může znamenat nejen zvýšené výdaje Komory na právní služby.

Za vedení sekretariátu v uplynulém období děkuji panu mgr. Rexovi a všem pracovnicím sekretariátu za iniciativní a aktivní přístup k jejich pracovním úkolům. Nejen to. Mnohdy i k úkolům vykonávaným mimo rámec běžné a každodenní pracovní náplně.

Vážení kolegové, po zkušenosti z nedávného polského sněmu, který polská komora zahájila „veterinární mší“, si dovolím použít jediné a hlavní myšlenky této mše: Přeji tomuto XVIII. sněmu Komory a rozhodnutím či usnesením, které z něj vzejdou, aby spočívaly na skále. Na skále průniku společných zájmů, rozumných kompromisů a demokratických rozhodnutí. Spíše než na pohyblivém písku extrémních názorů a partikulárních zájmů. V komorách, kde zvítězila varianta druhá, bohužel vidíme, že nově zvolené orgány a reprezentace se vesměs stávají spíše nevolníky takovýchto zájmů než reprezentanty veterinární profese v širším slova smyslu.

 
MVDr. Karel Daniel,
prezident KVL ČR