Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

ZPRÁVA PREZIDENTKY A VICEPREZIDENTA PRO XXIX. SNĚM KVL ČR V BRNĚ

Vážení kolegové a kolegyně,

To, co v letošním roce nejvíce ovlivnilo naše životy a naši práci byla a stále ještě je pandemie covid-19. Vyhlášení nouzového stavu a celostátní karantény je situace, kterou nikdo z nás nepamatuje a nemohl na ni být dostatečně připraven. V prvé řadě bylo nutné zabezpečit dostatečný a rychlý přísun informací pro veterináře – speciální sekce na stránkách Komory, dále zajištění ochranných pomůcek a také zajištění medializace práce veterinářů ve ztížených podmínkách.

Veterinární lékaři i v této nelehké situaci dál poskytovali veterinární péči svým pacientům a zajišťovali nezbytnou zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu, a to navzdory nedostatku ochranných pomůcek a dezinfekce. Ochranné pomůcky se nám posléze podařilo pro veterináře obstarat dovozem minimálně na dobu, než bylo možné je zakoupit u distributorů. Tyto ochranné pomůcky byly na základě spolupráce s veterinárními distributory členům KVL rozdistribuovány . Dále jsme získali ochranné pomůcky na základě žádostí od některých krajských krizových štábů, SVS a firem. Metodika kontroly zdraví se na počátku nouzového stavu pozastavila, nicméně poté se rozeběhla na plné obrátky, stejně jako nadále pracovaly ordinace i kliniky. Mnoho veterinářů nabídlo pomoc Státní veterinární správě v případě výpadků úředních veterinářů. Někteří nabídli svůj zdravotnický materiál či přístroje v případě nedostatku v humánní sféře. Za nasazení i pomoc poděkoval veterinárním lékařům ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman.

I přes naši snahu nastavit pravidla pro testování a karanténu veterinárních lékařů, aby nedocházelo k výpadkům veterinární péče na určitých úsecích, jsme byli ústředním krizovým štábem odkázáni na krajské hygienické stanice, které odmítly řešit případnou situaci, dokud nenastane

Řešení těchto problémů na chvíli přerušilo běžnou agendu představenstva. Představenstvo se scházelo k pracovním poradám každé dva týdny online. V průběhu této doby došlo ke změně ve složení představenstva. MVDr. Pokorný rezignoval v dubnu 2020 a na jeho místo byl kooptován MVDr. Karel Chvátal. Z jednání představenstva je pořizován audio záznam.

Stejně tak pandemie přerušila oslavy 100. výročí od založení Komory veterinárních lékařů ČR. Jedinou akcí, kterou jsme k oslavám před vypuknutím pandemie stihli uspořádat, bylo výroční setkání 20.února, na den přesně 100 let, od založení KVL. Tohoto setkání se zúčastnilo mnoho význačných hostů a bylo spojeno se předáváním cen Medica veterinaria za rok 2019. K tomuto výročí Komora vydala knihu k shrnutí své stoleté historie – Almanach, který jsme na tomto setkání pokřtili. Chtěla bych na tomto místě poděkovat MVDr. Martinu Grymovi a Mgr. Tomáši Vavrušovi, bez kterých by Almanach nevyšel.

V rámci tohoto výročí měla být Komora organizátorem jednání UEVP a FVE GA v Praze. Na tuto událost se nám podařilo získat záštitu ministra zemědělství i záštitu magistrátu hlavního města Prahy. Bohužel vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v Evropě je toto setkání odloženo.

Pokud se to tak dá říci, jediné pozitivum, které pandemie přinesla, je odložení spuštění 3.a 4. vlny EET.

Pandemie neomezila nově vznikající legislativu, která se nás, veterinárních lékařů, dotýká. Již dopředu avizovaná novela zákona o léčivech byla již při svém vzniku pravidelně konzultována a komunikována s USKVBL. Problematika monitoringu použití v chovech, postupně u všech druhů zvířat v rámci implementace evropského nařízení v nás žádné nadšení neprobouzí. Nicméně USKVBVL na zavedení do praxe chce spolupracovat s veterinárními lékaři tak, aby to pro ně bylo, v rámci možností co nejméně bolestivé a přineslo jim i určité zjednodušení, jako je vedení stájové, deníku elektronicky. Počítače a chytré telefony se staly nástrojem (a pro některé prokletím) veterinárního lékaře. Momentálně můžeme všichni využívat aplikaci v telefonech na elektronické vademecum, kde můžeme dohledat i Spc. I přesto jednáme o vydání tištěného vademeca na žádost veterinárních lékařů.

Do minulé novely veterinárního zákona se na poslední chvíli dostal i centrální registr čipovaných zvířat. Představenstvo schválilo, že se bude o vedení registru ucházet. Původně byl navrhnut robustní systém, který vyžadoval i legitimování chovatelů a propojení s ostatními registry. Nakonec se ukázal tento způsob jako nevyhovující. MZe tedy požádalo Komoru o využití stávajícího systému pet pasů, který by svou částí mohl sloužit jako centrální registr čipovaných psů. Systém potřebuje určité úpravy a modernizaci (má za sebou již 10 let provozu pouze s drobnými kosmetickými úpravami). Veterinární lékaři by tak mohli získat defi nitivně čipování do své kompetence a v současně by na žádost majitele prováděli administrativní úkon do registru, za které by byl odpovědný chovatel. Aktuální nastavení tohoto registru nezatíží veterináře dalšími nároky na GDPR. Novelu čeká připomínkování a schvalování Parlamentem a Senátem, kde může doznat ještě zásadní změny, ale o vývoji vás budeme informovat.

Součástí novely z. o veterinární péči je i odesílání žádanek na vyšetření MKZ v elektronické podobě. Tento systém mnozí z vás vyzkoušeli, ale bylo defi nováno mnoho chyb, které jsme připomínkovali. Na základě tohoto jednání se SVS bude jeho ostré spuštění odloženo, dále na něm bude pracovat IT ve spolupráci s veterináři tak, aby byl v praxi skutečně použitelný. V souvislosti s tím žádáme ve spolupráci s SVS Ministerstvo zemědělství o navýšení příspěvku na MKZ nebo jiné možnosti k využití dotačních titulů pro veterináře vzhledem k zavedení elektronických systémů hlášení.

Usnesení sněmu: „Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby nejpozději do konce svého funkčního období provedlo takové kroky, které umožní plné fungování řádu vzdělávání schváleného na sněmu v roce 2018, popřípadě nyní předkládané novelizované verze řádu, pokud bude na sněmu 2019 schválena. Tento návrh platí i za předpokladu, že se původní záměr přenechat iniciativu v realizaci pouze na odborných asociacích ukáže jako ne zcela funkční. Sněm ukládá představenstvu stanovit pravidla pro jmenování školitelů“. Mohu s potěšením konstatovat, že proběhly první autorizační zkoušky a zájem školitelů o vytvoření rámcového vzdělávací programu v dalších oborech. Pravidla pro jmenování školitelů byla schválena představenstvem. K usnesení sněmu týkajícího se pohotovostí bych chtěla požádat sněm o shovívavost, že jsme nebyli schopni splnit usnesení sněmu v oblasti řešení pohotovostí a připravit varianty pro sněm k hlasování. Pohotovosti jsou řešeny v rámci novelizace celého profesního řádu a budou připraveny k projednání, spolu s celým profesním řádem, pro další nadcházející sněm.

V oblasti vzdělávání jsme byli nuceni , vzhledem k celostátní karanténě, přejít do online prostoru. Kromě již zavedených webinářů se 3. ročník konference felinní medicíny konal on-line. Ještě před nouzovým stavem proběhly putovní semináře, které pořádáme pravidelně v zimních měsících na organizační a veterinárně legislativní témata, a to na šesti místech po celé republice. O tyto semináře je stále větší zájem z řad členů KVL

Další a zřejmě poslední prezenční vzdělávací akcí, která v tomto roce proběhla, je Vetmeeting, který proběhl přes zvýšená hygienická opatření a v určitě komornější podobě, než je obvyklé.

V loňském roce Komora hospodařila s vyrovnaným rozpočtem a skončila s přebytkem 1 835 000 Kč.

Komora velmi úzce spolupracovala s dalšími profesními komorami na legislativě, která je nám společná – zákon o lobbingu nebo zákon o svobodném přístupu k informacím, s notářskou komorou na problematice právnických osob ve veterinární profesi, se stomatologickou komorou a jejím prezidentem v rámci nouzového stavu. Dále pokračuje intenzivní spolupráce s Komorou veterinárních lékařů Slovenské Republiky, i když vzhledem k epidemiologické situaci se většina agendy odehrává telefonicky či on-line.

Jsem ráda, že mohu říci, že se Komoře velmi zlepšila spolupráce i komunikace se Státní veterinární správou a Veterinární a farmaceutickou Univerzitou a zejména Ministerstvem Zemědělství.

Chtěla bych poděkovat všech členům představenstva za odvedenou práci v uplynulém období, i musím přiznat, že vzhledem k zhoršeným interpersonálním vztahům mezi jednotlivými členy byla práce v tomto období výrazně náročnější na čas a energii.

V Táboře 10. 9. 2020

MVDr. Radka Vaňousová