Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva VoK k volbám do orgánů KVL ČR 2014 pro 23. Sněm KVL ČR v Táboře dne 22.11.2014

  Časopis Zvěrokruh 12/2014
     Z činnosti komory

Vážené představenstvo, kolegyně, kolegové,

dovolte mi seznámit vás se zprávou volební komise o průběhu voleb do orgánů KVL ČR v letošním volebním roce.

Volební komise pracovala v době od 22. sněmu KVL ČR ve složení: předseda Radovan Opršal, členové: Václav Hrabal, Renata Popelářová, Josef Umlášek, Jaroslava Vondráčková. Komise se v průběhu roku sešla na šesti jednáních, první bylo formální, svolané ihned v průběhu posledního sněmu, ostatní byla pracovní.

Na základě návrhu VoK schváleného představenstvem na jeho zasedání dne 26. 2. 2014 bylo rozhodnuto o provedení voleb kombinací elektronického a korespondenčního způsobu hlasování.

Náplň práce na jednotlivých zasedáních VoK byla následující:

Zasedání 2. – stanovení harmonogramu jednotlivých termínů a kroků tak, aby odpovídaly intervalům stanoveným ve volebním řádu a v zákonu 381 o KVL.

Zasedání 3. – vyhodnocení zabezpečení elektronických voleb a stanovení pravidel pro korespondenční volby.

Zasedání 4. – kontrola doručených kandidátních návrhů a zabezpečení elektronických voleb.

Zasedání 5. – finalizace kandidátek, toto jednání proběhlo formou elektronické konference, neboť se jednalo o posouzení jediného kontroverzního návrhu, kde bylo dostačující stručné vyjádření formou mailové pošty.

Zasedání 6. – sčítání a sumarizace hlasování.

Nemyslím, že účelem zprávy předsedy VoK je podrobně popisovat jednotlivé kroky práce volební komice, toto si každý může přečíst v průběžně zveřejňovaných detailních zápisech z jednání VoK a z notářského zápisu o hlasování.

Je v každém případě nutno se zmínit o několika nových aspektech letošního hlasování. V prvé řadě jde o zvýšení kontrolní činnosti VoK, jejíž členové byli přítomni na čtyřech kontrolních návštěvách v podstatě po celou dobu kompletace odpovědních zásilek a následně i ve třech kontrolních návštěvách, kdy byla prověřována evidence došlých odpovědních zásilek. V řadě druhé jde o elektronickou formu hlasování. Tento způsob doznal na základě iniciativy některých členů představenstva značných změn, které, přiznám, nejsa vzdělán v oboru informatiky, vám nejsem schopen přesně technicky vysvětlit. V principu ale jde o to, že vedle naší tradiční SW fi rmy Drosera se sídlem v Praze, která je tvůrcem a zpracovatelem elektronického způsobu hlasování, byla oslovena další IT společnost, konkrétně Sodap, se sídlem v Olomouci. Tato fi rma dostala za úkol vytvořit záložní úložiště dat přicházejících v průběhu elektronického hlasování a ochraňovat je před jakýmkoliv vnějším zásahem. Je povzbudivé, že když jsme verifi kovali sestavy získané elektronickým hlasováním z obou fi rem a s pomocí dekódovací tabulky porovnali tiskové sestavy přímo na fi nálním jednání VoK, neshledali jsme žádné rozdíly mezi počty hlasujících ani v počtu jednotlivých přidělených hlasů pro jednotlivé kandidáty. Je proto dobrým zjištěním, že elektronické hlasování má možnost zůstat již stálou variantou k projevu vůle členů KVL. V případě korespondenčních voleb nedošlo k žádné odchylce od zavedeného schématu, odpovědní obálky byly přehledně evidovány podle registračních čísel členů KVL, jejich počet koresponduje s knihou došlé pošty a s platbami provedenými pro Českou poštu za doručení odpovědních zásilek. V letošním volebním roce jsme se setkali s jedinou novou nečekanou kuriozitou, a to se zasláním odpovědní obálky označené dvěma odesilateli, ale s obsahem pouze jedné volební obálky. Což nám maličko zkomplikovalo formulaci v zápisech, aby bylo vše jasně defi nované a spočitatelné. Ostatní „hříšky“ hlasujících byly již standardní, neboť i přes přesně stanovené pokyny na hlasovacích lístcích mnozí popustili uzdu vlastní představivosti a zásilky upravovali jinak, než bylo požadováno.

Přikročme tedy k vyčíslení zaslaných hlasů:

Po spočítání všech došlých odpovědních zásilek a postupném vyřazení všech nevyhovujících odpovědních i volebních obálek, po verifi kaci hlasování korespondenčního a elektronického s vyloučením duplicity, po spočtení všech zaslaných hlasů a po obdržení notářského zápisu o průběhu hlasování vyhlašuje volební komise výsledky hlasování do orgánů KVL ČR pro rok 2014 takto:

A – PŘEDSTAVENSTVO /16 ČLENŮ /:
1. MVDr. Bernardy Jan Ph.D, počet hlasů: 472
2. MVDr. Borkovec Lubomír, počet hlasů: 405
3. MVDr. Snášil MilanCSc., počet hlasů: 397
4. MVDr. Fichtel Tomáš PhD., počet hlasů: 377
5. MVDr. Kučera Jaroslav CSc., počet hlasů: 366
6. MVDr. Grym Martin, počet hlasů: 364
7. MVDr. Raška Pavel, počet hlasů: 361
8. MVDr. Daniel Karel, počet hlasů: 348
9. MVDr. Vaňousová Radka, počet hlasů: 338
10. MVDr. Rychlík Ondřej, počet hlasů: 323
11. MVDr. Hlavová Renáta, počet hlasů: 318
12. MVDr. Šterc Jan Ph.D., počet hlasů: 314
13. MVDr. Rejnek Vladimír, počet hlasů: 298
14. MVDr. Sviták Novozámská Katka CSc., počet hlasů: 277
15. MVDr. Hošek Lubomír, počet hlasů: 276
16. MVDr. Vítek Michal, počet hlasů: 274
17. MVDr. Slabá Kateřina, počet hlasů: 273
18. MVDr. Dvořák Milan PhD., počet hlasů: 258
19. MVDr. Nečasová Ľubica, počet hlasů: 248
20. MVDr. Špruček František Ph.D., počet hlasů: 199
21. MVDr. Železný Leoš, počet hlasů: 179
22. MVDr. Punčochář Petr, počet hlasů: 171
23. MVDr. Součková Jana, počet hlasů: 170
24. MVDr. Štrosová Vladěna, počet hlasů: 163
25. MVDr. Okřina Libor, počet hlasů: 156
26. MVDr. Zelinka Martin, počet hlasů: 137
27. MVDr. Brunclík Vít, počet hlasů: 132
28. MVDr. Kříž Dalibor, počet hlasů: 130
29. MVDr. Kaňka Pavel, počet hlasů: 126
30. MVDr. Máška Lukáš, počet hlasů: 103
31. MVDr. Gec Rostislav, počet hlasů: 93
B – REVIZNÍ KOMISE /7 ČLENŮ /:
1. MVDr. Zajíc Josef Ph.D., počet hlasů: 445
2. MVDr. Grymová Veronika, počet hlasů: 378
3. MVDr. Žabka Jan, počet hlasů: 297
4. MVDr. Dupal Ivo, počet hlasů: 294
5. MVDr. Bittner Milan, počet hlasů: 271
6. MVDr. Fialová Jana, počet hlasů: 270
7. MVDr. Vranková Marie, počet hlasů: 258
8. MVDr. Bártík Pavel, počet hlasů: 233
9. MVDr. Halbichová Vítová Martina, počet hlasů: 210
10. MVDr. Grigárek Filip, počet hlasů: 176
11. MVDr. Poláček Jiří, počet hlasů: 174
12. MVDr. Sosna Jaromír, počet hlasů: 167
13. MVDr. Švarc Vojtěch, počet hlasů: 147

C – ČESTNÁ RADA /9 ČLENŮ /:
1. MVDr. Andreas Zdeněk, počet hlasů: 372
2. MVDr. Weidenhöfer Tomáš, počet hlasů: 360
3. MVDr. Mazoch Michael, počet hlasů: 336
4. MVDr. Frkal Vojtěch, počet hlasů: 314
5. MVDr. Frank Alois, počet hlasů: 313
6. MVDr. Picmausová Dagmar, počet hlasů: 299
7. MVDr. Cacek Josef, počet hlasů: 297
8. MVDr. Piskovská Jana, počet hlasů: 283
9. MVDr. Vokřálová Marie, počet hlasů: 276
10. MVDr. Vencl Štěpán, počet hlasů: 247
11. MVDr. Packová Iva, počet hlasů: 225
12. MVDr. Všetička Miroslav, počet hlasů: 206

Přesné vyčíslení počtu hlasujících a získaných hlasů je zveřejněno v zápisu č. 6 VoK ze dne 12. 11. 2014 a v notářském zápisu č. NZ 1719/2014, oba zápisy zveřejněny k nahlédnutí na www.vetkom.cz případně v originálech na sekretariátu KVL ČR.

Pro 23. sněm KVL zpracoval:

V Moravských Budějovicích dne 20. 11. 2014

 
MVDr. Radovan Opršal, předseda volební komice