Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva Vzdělávací komise KVL ČR pro XXII. Sněm KVL 2013

  XXII. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

ZPRÁVA VZDĚLÁVACÍ KOMISE

 

Po XXI. sněmu KVL ČR pokračovala vzdělávací komise v původním složení, po mimořádném sněmu v Třebíči se počet členů komise navýšil a nyní pracuje v tomto složení: MVDr. Hlavová, Hošek, Nečasová, Novozámská, Slabá, Snášil, Vaňousová.

Vzdělávací komise připravuje pro své členy vzdělávací akce, na které zve i zahraniční přednášející, často evropské diplomanty. V minulém období uspořádala vzdělávací komise tyto semináře: Stomatologie koní, Stomatologie malých zvířat,

Otitidy psů, které se pro velký zájem opakovaly, Plazi ve veterinární ordinaci, Aktuální problémy v buiatrické praxi II., ve spolupráci s fi rmou Werfft seminář Dermatologické aspekty metabolických onemocnění a do sněmu ještě proběhne dvoudenní seminář Chirurgická onemocnění kolenního kloubu psa.

V rámci postgraduálního vzdělávání pokračujeme v pořádání tematické kurzů pro menší počet účastníků. Zopakovali jsme šestidenní dermatologický kurz, základní sonografický kurz, který právě probíhá již ve 3. a 4. turnusu a nově jsme pořádali pětidenní kardiologický kurz, kurz fyzioterapie malých zvířat.

Pro získání praktických dovedností jsme rozšířili nabídku vzdělávacích akcí i na dílčí workshopy pod dohledem zkušených lektorů. Tyto workshopy se podle zájmu budou opakovat. Dosud proběhl workshop Základní dovednosti v aviární praxi, Diagnostická anestezie a intraartikulární injekce u koní a stomatologie koní, workshop pro posuzovatele dědičných ortopedických vad a proběhne kardiologický workshop.

Novinkou ve veterinárním vzdělávání jsou webináře. Po prvních proběhlých webinářích jsme uspořádali anketu k tomuto tématu a připomínky zapracovali do pořádání těch následujících. V tuto chvíli jsou určeny přednostně pouze pro členy KVL ČR, pokud zůstanou volná místa, mohou se přihlásit i studenti. Ačkoliv počet přihlášek zaplní zcela kapacitu webináře, která je v tuto chvíli 490 míst, počet účastníků je nižší, i když postupně roste. Momentálně se webinářů reálně účastní přibližně 370 posluchačů. Dosud byly pořádány webináře na tato témata: Obecná rentgenologie, Rentgenologie dutiny břišní – cizí tělesa, Retgenologie hrudníku 1. – 5., RTG – přímá a nepřímá digitalizace, Spinální traumata psů a koček, Neurologické kazuistiky, Nejvýznamnější parazité hlodavců a králíků, Paradontologie a do sněmu proběhnou přednášky na tato témata: Akutní abdomen (rtg+sono), Vedení porodu a Kastrace fen a jejich komplikace.

Od roku 2013 byl uveden do provozu systém kontinuálního vzdělávání. Tento systém je dobrovolný, účastníkům vzdělávacích akcí jsou přidělovány kredity buď za účast na vzdělávacích akcích, nebo za aktivní přednáškovou či publikační činnost. Kredity za komorové akce jsou přidělovány automaticky, případně i za další akce, pokud jsou ohlášeny pořadateli. Mezinárodní akce a přednášková či publikační činnost jsou zaregistrovány na základě vlastní žádosti. Cílem je získání 30 kreditů za období tří let, aby mohl člen získat bonusy. Od začátku roku dosud má v systému přidělené body 1053 členů KVL ČR a z toho 51 má dostatečný počet kreditů na získání bonusu. Celý systém se bude hodnotit vždy na konci kalendářního roku.

V průběhu tohoto období vzdělávací komise schválila i příspěvky členům na jiné vzdělávací akce, a to na Evropský a světový stomatologický kongres a dále i příspěvek na Světový veterinární kongres, příspěvky na další vzdělávací akce z minulých let byly zachovány. Vzhledem k zájmu českých účastníků o chirurgickou sekci malých zvířat na Světovém veterinárním kongresu, nechala vzdělávací komise tuto sekci tlumočit.

Za mimořádnou akci lze považovat i jarní putovní seminář, který proběhl v květnu 2013 na šesti místech České republiky. Náplní byly praktické a organizační věci provozování klinické praxe a novinky, které přijdou a aktuální problematika, kterou se zabývá představenstvo KVL ČR. Na tomto semináři přednášeli o praktických záležitostech právníci, zástupci USKVBL, marketinkový poradce, pojišťovací makléřka a členové představenstva.

Rozpočet vzdělávacích akcí je připravován jako vyrovnaný. V roce 2012 ukončila VK hospodaření s kladným výsledkem, který byl dán zisky ze vzdělávacích akcí, a pak také tím, že v roce 2012 byly zaplaceny platby na vzdělávací akce, které proběhly na počátku roku 2013, takže tato částka nám v rozpočtu 2013 chybí. Nicméně ve stejné situaci se ocitneme na konci roku 2013, takže se dá předpokládat, že rozpočet opět skončí jako vyrovnaný nebo mírně záporný, neboť od posledního sněmu došlo k navýšení členů komise a navýšení celkové činnosti vzdělávací komise. Dále byly pro členy doposud zdarma pořádány webináře, které také měly své náklady.

Závěrem bych chtěla říct, že naším cílem bylo a bude nabídnout dostupné a přínosné vzdělávací akce pro širokou veterinární veřejnost, abychom tak minimálně udrželi, ale i zlepšili profesionální úroveň našeho stavu. Zpětná vazba – názory a připomínky veterinární lékařů, jsou získávány z dotazníků v průběhu akcí nebo anket na stránkách KVL ČR. Za minulé období se námi pořádaných akcí zúčastnilo 5101 posluchačů.

V Táboře 15. 10. 2013
Radka Vaňousová