Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva z podzimního shromáždění FVE

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Lubica Nečasová

Co nového v oblasti welfare zvířat

… Základní předpoklad zdraví a Welfare: Dr. Nečasová a Dr. Bernardy přijímají potravu

 

Kastrace selat byla opět hlavním tématem. Rens van Dobbenburgh (Nizozemsko, viceprezident UEVP) přednesl dokonce 2x – v pátek a v sobotu, známou řeč na toto téma, kterou jsme si již vyslechli na valné hromadě v Basileji. Opět bylo zdůrazněno, že kastrace selat bez použití analgezie a anestezie je nepřijatelná a že s jejím zákazem souhlasí jak veterináři, tak i zástupci producentů vepřového masa.

Pracovní skupina, která se tímto tématem zabývá, se sešla 2. září, aby připravila společnou deklaraci. Kastrace selat by měla být zcela zakázána od roku 2015, od roku 2013 bude povolena pouze s použitím inhalační anestezie.

Země, které produkují tradiční masové výrobky vyrobené z masa prasat poražených ve starším věku, budou moct požádat o výjimku z tohoto zákazu.

Byly zmíněné i alternativy ke kastraci prasat, zejména vakcína Improvac. Tato metoda je zatím odbornou veřejností přijímaná s nedůvěrou, přestože se jedná o nehormonální způsob.

Autoři projektu doporučují dále pracovat na harmonizaci technologií detekce kančího pachu. Studie se zabývá mapováním hladin androsteronu a skatolu a zlepšováním welfare prasat ve vztahu k různým alternativám chirurgické kastrace. Bude vypracována další studie, která bude mít za cíl zjišťování preferencí evropských konzumentů vepřového masa, jednak čerstvého a jednak uzenin, vyrobených z nekastrovaných prasnic a kanců.

Jménem naší delegace vystoupil na závěr kolega Jan Bernardy a vyjádřil nesouhlas jak s úplným zákazem kastrace selat, tak s nařízením provádět kastraci pouze v inhalační anestezii. Úvod do inhalační anestezie by podle našeho názoru způsobil selatům větší stres než odborně provedená kastrace bez anestezie, trvající několik vteřin. Navíc by zavedení anestezie mělo nepříznivý vliv na ekonomickou situaci našich chovatelů prasat a navýšilo by konečnou cenu vepřového masa. V zákulisí byl potom tento názor podpořen některými představiteli jiných států. Ovšem rozhodnutí o zákazu se už nepodaří zvrátit.

Kastrace selat by měla být zcela zakázána od roku 2015, od roku 2013 bude povolena pouze s použitím inhalační anestezie.

Dalším tématem byl transport koní. Na toto téma proběhla v Bruselu dne 29. 11. 2010 akce European Transport Forum. Byla projednána témata, jako je efektivní systém kontroly, způsob zacházení se zvířaty, rizika související se zdravím zvířat, identifikace a důsledky zrušení koňských jatek. Konference byla přístupná zdarma každému, kdo se zajímá o dálkovou přepravu koní.

Košer porážky

British Veterinary Association (BVA) varovala v tisku, že používání masa a masových výrobků ze zvířat poražených košer způsobem v širším potravním řetězci může vést ke zvýšení počtu zvířat poražených bez předchozího omráčení. Těmto zvířatům je způsobováno zbytečné utrpení.

Novináři zjistili, že košer maso se podává v školních jídelnách, nemocnicích, hospodách a na některých sportovních akcích. Podle tisku zvažuje jedna z největších leteckých kateringových firem, že většina vyrobených pokrmů bude z košer masa. BVA je znepokojena skutečností, že konzumenti nejsou dostatečně informováni o původu masa a masných výrobků. Podporuje proto rozhodnutí Evropského parlamentu o zavedení povinného označení masa z košer porážky, včetně výrobků obsahujících takové maso.

V jiných státech EU byly zjištěny podobné údaje, například v Belgii podává 12 % školních jídelen pouze košer maso, zatímco více než polovina vůbec nepodává vepřové maso.

Ve Francii otevřel fastfoodový gigant Quick několik restaurací, kde se podává pouze košer maso. FVE podporuje snahy Evropského parlamentu vedoucí k zavedení povinného značení masa z košer porážek.

Když se nad tím zamyslím, co je proti tomu kastrace selat?

Na závěr jedna perlička ze schvalování závěrečného prohlášení podzimní valné hromady FVE.

Delegátka z Anglie ostře vystoupila proti tomu, aby prohlášení obsahovalo větu s výrazem „feminizace“. Toto slovo je podle ní vnímáno negativně. Konkrétně šlo o větu, kterou se konstatovalo, že bude nezbytné přizpůsobit naši profesi postupující feminizaci. Přidala se i delegátka z Irska. Dr. Zsolt Pinter oponoval, že jde o pouhé konstatování faktu, nikoliv o hodnocení, zda je feminizace pozitivní či negativní.

Přítomní muži (kterých byla i přes postupující feminizaci většina) vyjádřili velkou nevoli přijmout takový požadavek. Navíc, když delegátky vystoupily s protestem až v průběhu hlasování. Bylo navrženo několik obměn dané věty bez slova feminizace, ovšem tímto se zcela změnil význam. Např. jeden z návrhů byl „demografi cké změny“. Po poněkud úsměvné debatě bylo požadavkům dam vyhověno. Teď si jistě všichni uvědomí, co obnáší feminizace naší profese.

 
MVDr. Lubica Nečasová