Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva z valné hromady ČKA

  Z REDAKČNÍ POŠTY

 

V sobotu 16. 5. 2009 jsem se zúčastnil na pozvání představenstva České komory architektů (ČKA) jejich valné hromady, obdoby našeho sněmu. Ačkoliv jsou naše profese poměrně vzdálené, jsou si naše komory v ledasčem hodně podobné. Obě jsou zřízeny zákonem (ČKA zák. č. 360/1992 Sb.), máme obdobnou velikost, organizační strukturu, příspěvky, povinné pojištění atd.

Vlastní jednání probíhalo v hlavním jednacím sále pražského magistrátu, přítomno bylo asi 150 členů a jednání mělo švih a jistou noblesu. Zmíním-li se ještě naposledy o sobě, přednesl jsem jménem KVL ČR pozdrav a popřál zdar jednání a nastínil jsem letmo některé věci, které nás společně popuzují. Především za svoji stručnost jsem byl odměněn slušným potleskem. Chlubě se stručností, uvedu již jen několik bodů, které jsou inspirativní i pro jednání našich sněmů:

1) Hlasování

Hlasování má samozřejmě obdobnou formu jako u nás, nicméně velmi se mi líbilo sečtení „optickou většinou“. Hlasování o technických otázkách valné hromady, jako byla návrhová komise, mandátní komise atp., tedy tam, kde se rozhodně nepředpokládá nějaký střet, probíhalo velmi rychle, neboť předsedající položil otázku „Kdo je pro?“ A na základě vyhodnocení zvednutých hlasovacích lístků sdělil „optická většina“. Tím bylo odhlasováno. Samozřejmě, pokud by byl někdo proti, bylo by to uvedeno v zápisu a přál-li by si to, byly by hlasy počítány.

2) Oslovování

Nemyslím, že by byl na valné hromadě přítomen kdokoliv bez akademického titulu, nicméně všichni se oslovují buď jménem, anebo paní/slečno, pane. A to i profesoři a jiní akademičtí funkcionáři. Docela milé osvěžení proti tomu našemu doktorování.

3) Volby

Volby do představenstva, revizní komise a stavovského soudu probíhají na valné hromadě. Předsedající v danou chvíli „otevře“ kandidátní listiny, za hodinu je „zavře“ a pak se hlasuje. Každý může kandidovat, každý může být zvolen. Jednoduché, stručné, jasné.

4) Zprávy

Tak jako na našich sněmech, jsou přednášeny zprávy představenstva, dozorčí rady, stavovského soudu atp. Zprávy však nikdo nečte. Jsou v písemné formě a prezentovány jsou pouze „výcucy“, anebo jsou promítány fotografie. Ano. Zpráva nemusí být na deset až 15 minut. Stačí klidně minuty dvě.

Tolik k několika procesním povšimnutím. Pro naši vzdělávací komisi by mohlo být inspirativní, že ČAK uzavírá smlouvy s vysokými školami daného směru. Na základě těchto smluv se podílí na sylabech, zástupci komory jsou přímo členy zkušebních komisí při státních zkouškách pregraduálního studia studentů architektury. Samozřejmě ČKA organizuje semináře pro své členy, a to nejen klasické, ale i internetové. Organizuje také semináře pro veřejnost a státní správu. Nedostatečné povědomí veřejnosti o urbanismu, vlivu zastavěného území na člověka atp. architekty velmi trápí. Významně odlišné je i udílení „autorizací“ – obdoba naší „licence“. Zástupci představenstva novým architektům předávají „autorizaci“ slavnostně, nyní v Betlémské kapli (dříve v Senátu PČR).

ČKA zajišťuje publikování všech norem dotýkající se stavebnictví na internetu. Aktualizace se provádí týdně a přístup k datům je zpoplatněn částkou 1000 Kč ročně. Ne, že by se jednalo o nějak zvlášť důležitý fakt, ale když jsem jej uslyšel, hned se mně vybavily tanečky okolo Vademeca.

Závěrem konstatuji, že se mně mezi architekty velmi líbilo. Jsou to profesionálové. A prosím kolegy, kteří se na jedné straně durdí, že jim v rajónu vykonává kdosi laicky veterinární péči a na druhé straně si staví domeček, jaký má „Fanda od naproti“, na který se pak musí kolemjdoucí dívat, aby procitli.

 
MVDr. Ondřej Rychlík