Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva ze zahraniční cesty z XX. sněmu KVL SR

  Z činnosti komory

Milan Snášil

jubilejní Dvacátý sněm KVL SR

… procházka nočním, romanticky dýchajícím městem je po celodenních diskusích opravdovým balzámem na duši

 

Ve dnech 19.–21. 11. 2010 jsem se za KVL ČR zúčastni l jubilejního Dvacátého sněmu KVL SR. Jednání probíhalo v Kongresovém centru v Liptovském Mikuláši. Před, během i po ukončení oficiálního jednání jsem absolvoval mnoho neformálních jednání jak se zástupci představenstva, tak i se zástupci Veterinární univerzity v Košicích a Státní veterinární správy. Samotné jednání sněmu mne překvapilo svou rychlostí, precizním načasováním jednotlivých bodů a zejména svým hladkým, nekonfl iktním průběhem. Zajímavé bylo pro mne zejména vystoupení ústředního ředitele Státní veterinární správy, ve kterém mimo jiné bilancoval úspěchy i nezdary veterinární služby SR za uplynulý rok, zejména pak opakovaně vyzval přítomné členy Komory SR k ještě intenzivnější spolupráci v rámci strukturálních změn Státní veterinární služby SR (rušení KVS apod.) pod nově zřízenou, zatím hypotetickou zastřešující organizací, která by sdružovala všechny veterinární lékaře Slovenska.

Ve vystoupení zástupkyně Veterinární univerzity v Košicích, děkanky, mne zaujala pasáž, ve které bilancovala úspěšné dokončení smlouvy mezi univerzitou a KVL SR na poli pregraduálních stáží u praktických veterinárních lékařů. Přítomen byl rovněž ředitel Ústředního veterinárního doškolovacího ústavu v Košicích, který hodnotil ve svém příspěvku úroveň a formy postgraduáln

a že přistupují k mnohým řešeným problémům operativněji

Z celého jednání sněmu mi vyplynul zásadní fakt, že problémy, které naši slovenští kolegové řeší, jsou skoro totožné s našimi, že však mají alespoň ofi ciálně větší podporu své Státní veterinární správy a že přistupují k mnohým řešeným problémům operativněji, a tím i s většími úspěchy. O příkladné pohostinnosti a přátelském přijetí všech slovenských kolegů se nemusím ani podrobněji zmiňovat.

 
V Brně 24. 11. 2010
Milan Snášil