Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zvažte opravdu velmi dobře výši vašeho pojistného krytí!

  PRO PRAXI

Aniž bych byl jakkoliv osobně zainteresován na ekonomickém profitu jakéhokoliv pojišťovacího ústavu, zbaven potřeb inzerce v tomto duchu, cítím jako potřebné informovat členskou základnu o riziku, které reálně hrozí při podcenění výše profesního povinného pojištění spojeného s výkonem praktické veterinární činnosti.

Aktuálně totiž vznikl požadavek na krytí škody ze strany poškozeného chovatele skotu v doposud rekordní výši v historii existence komory.

Pro všechny členy komory může být nepříjemným následkem zvýšení taxy pojištění v následujících letech, pokud by požadovaná pojistná náhrada byla vyplacena. Nicméně daleko nepříjemnější skutečností pro dotyčného kolegu může být požadavek na úhradu rozdílu mezi pojištěnou výší odpovědnosti a uplatňovaným nárokem na úhradu.

V úvodu rovněž považuji za nezbytné upozornit, že veterinární lékaři by neměli uznávat škody a zejména uzavírat jakékoliv dohody o případných náhradách za předpokládanou škodu. Posouzení nároku poškozeného na náhradu přísluší prvotně pojišťovně a veterinární lékař podává vysvětlení k pojistné události.

Nahlédněte tedy pozorně do sledu událostí, jež se nejmenovanému kolegovi přihodily:

Den 0. veterinární lékař provádí vakcinaci proti IBR v rámci NOP u chovatele X (155 kusů),
  vakcinace je provedena jehelným automatem s hadičkou živou markerovou vakcínou,
  po vakcinaci propláchne automat čistou vodou a likviduje jednorázovou inj. jehlu,
  přejíždí do jiného hospodářství chovatele Y navakcinovat skot proti trichofytóze,
  toto hospodářství se zabývá šlechtěním masného typu skotu a je prosté IBR,
  vakcinaci provede stejným inj. automatem s novou sterilní jehlou (90 kusů).
Den 56. chovatel Y objednává odběr krve k vyšetření před přesunem na národní výstavu,
  veterinární lékař odebírá a odesílá krev k vyšetření v SVÚ (BVD, ParTBC, IBR),
  laboratorní vyšetření odhaluje u čtyř kusů skotu protilátky proti IBR.
Den 69. opakované vyšetření krve u těchto čtyř kusů potvrzuje výskyt protilátek proti IBR,
  další vyšetření na IBRgE protilátky je negativní,
  prokázáno, že se jedná o protilátky jako po vakcinaci markerovou vakcínou,
  došetřením zjištěno, že jde o kusy v den 0 vakcinované proti trichofytóze,
  vzniká podezření, že k přenosu mohlo dojít injekčním automatem.
Den 75. odebrána krev od zbývajících zvířat vakcinovaných v den 0 proti trichofytóze,
  současně odebrána krev k vyšetření na IBR i od zvířat v blízkém kontaktu,
  následně prokázán výskyt protilátek proti IBR i u ostatních 86 kusů,
  zvířata z bezprostředního kontaktu vyšetřena s výsledkem negativním,
  akcentována pravděpodobnost přenosu kontaminovaným inj. automatem v den 0.
Den 130. chovatel Y vyzývá veterinárního lékaře a pojišťovnu k náhradě škody.

Znalecký posudek doložený chovatelem k žádosti o náhradu škody vyčíslil celkovou ztrátu z prodeje, snížení produkce, chovatelského postavení a zvýšených nákladů na vyvolaný nákup skotu k obnově šlechtitelského materiálu na: 5 760 334 Kč.

ÚHRADA TÉTO ČÁSTKY JE POŽADOVÁNA PO KOLEGOVI S POJISTNÝM KRYTÍM UZAVŘENÝM NA 1 000 000 KČ!

Oprávněnost požadavku na náhradu škody ponechávám všem čtenářům tohoto článku k samostatnému vyluštění, neboť se jedná o velmi čerstvou kauzu, která je v šetření pojišťovnou, jež má plné právo ji prozkoumávat po zákonem stanovenou lhůtu. Z těchto důvodů se zdržuji i jakýchkoliv dalších komentářů k danému případu. Rovněž i veškeré neodborné zkratky použité v popisu případu jsou naprosto smyšlené!

S přáním rozvážnosti při uzavírání pojistky pro příští rok i ty budoucí

 
MVDr. Pavel Raška