Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zvěrokruh zadarmo: Je to výhodné?

Zvěrokruh zadarmo: Je to výhodné?

Pokusím se zastoupit dr. Součkovou a v krátkosti vám přiblížit jednání představenstva. Hned na úvod je nutno podotknout, že se nás tentokrát sešlo jenom 12 členů ze 16, což nebývá zvykem.

Na začátku jednání jsme si vyslechli prezentaci 4 firem (BVV Brno, Hotel Jana Přerov, Avance Trade Praha a Prion HK) na pořádání sněmu KVL v roce 2007. Je třeba říci, že se nejednalo o konečné rozhodování ve volbě, kde se bude sněm konat. Ze zmíněných 4 uchazečů se jevili nejlépe Hotel Jana Přerov a Prion HK. Posledně jmenovaný nakonec získal největší podporu členů představenstva a opět zdůrazňuji, že rozhodnutí není definitivní.

Konec Měřína

Po obvyklých procedurách přednesl prezident zprávu o své činnosti za uplynulé období, ze které asi nejvíce potěšila informace, že Agro Měřín končí s distribucí léků a zaujala i informace z jednání 13. sněmu AVL, o té ale na jiném místě Zvěrokruhu.

Slyšení se dostalo i zástupci studentů, studentu Hlaváčovi. Předmětem diskuse byla hlavně nízká úroveň a nedostatek praxe při studiu.

Čí je ta jehla?

Vcelku zajímavou diskusi vyvolala zpráva RK, přednesená dr. Tlučhořem. Rozvinula se debata na téma: komu patří rtg. snímky, bioptáty apod. Zajímavě odpověděl kolega Rychlík, že sporný materiál ( rtg. snímky, bioptáty, lékovky, stříkačky, …) slouží pouze k určení dg. či léčbě, jsou tedy součástí dg. úkonu a my prodáváme diagnózu, nikoli to, co nás k ní přivedlo; právní rozbor provede Mgr. Rexa a dr. Rychlík. Dále se projednávalo pojištění členů KVL a nízké plnění pojistných událostí.

Pro další jednání s makléřskou firmou byl pověřen prezident dr. Daniel. Zpracováním problematiky posuzovatelů DKK byl pověřen dr. Kyllar. Také jsme opět projednávali ukončení některých starých právních sporů z hlediska výhodnosti či nevýhodnosti pro KVL, či dotaz dr. Rašky na odpovědnost za některé kauzy, hlavně minulých tajemníků (Štěpančík, Kubů).

Petpasporty

Ve zprávě LK zaujal hlavně problém vyhlášky o evidenci petpasportů, neboť předseda byl nepřítomen a nikdo z této komise nevěděl, v jaké fázi navrhování nebo projednávání vyhláška je.

Zavřeme Zvěrokruh?

Vcelku zásadní diskuse se rozvinula při zprávě RR, a to o budoucnosti Zvěrokruhu. Tato diskuse vznikla proto, že v prosinci roku 2005 bylo představenstvem rozhodnuto, že pokud se náklady na Zvěrokruh nedostanou z pasivních do aktivních čísel, bude jeho vydávání jako měsíčníku zastaveno. Redakční rada předložila ekonomické zhodnocení vydávání Zvěrokruhu za měsíce leden až květen. Ztráta byla za prvních pět měsíců roku 2006 137 tis. Kč, což je méně než 50% ze cca 750 tis. Kč, rozpočtem plánované ztráty na vydávání časopisu v roce 2006.

Můžeme jej mít zadarmo

Proto redakční rada navrhla pokračovat v dosavadním měsíčním vydávání časopisu.

Vedlo ji k tomu několik důvodů:

    a) výsledek dotazníkové akce z únorových a březnových seminářů pořádaných KVL, kde se 93% kolegů, kteří odevzdali vyplněné dotazníky, vyslovilo pro další vydávání Zvěrokruhu a 65% z nich chtělo, aby vycházel jako měsíčník

    b) ukončit vydávání Zvěrokruhu v polovině roku je slušně řečeno nešťastné řešení

    c) ztrátu se podařilo dost významně snížit oproti sněmem odsouhlasené výši

    d) redakční radě se podařilo projednat možnost vydávání Zvěrokruhu profesionální firmou, která měla (a stále má) zájem vydávat Zvěrokruh ve vlastní režii. Již jednou to tak bylo a z historie víme, že Komora nejen že neplatila za vydání ani korunu, ale dokonce na tom i získala.

Rozhodneme příště

Tyto uvedené argumenty ovlivnily další rozhodování představenstva o Zvěrokruhu. Po vzrušené debatě a tuhém odporu padlo těsné rozhodnutí, že časopis bude nadále vycházet jako měsíčník (pro 6, proti 4, nepřítomni 2). Toto rozhodnutí platí až do konání sněmu v Praze, kde by se mělo s konečnou platností o osudu časopisu rozhodnout.

Pověsit na síť

Současně přibylo rozhodnutí, že bude zřízen časopis v elektronické podobě. Tuto aktivitu zajistí kolega dr. Rychlík a použijí se na to finanční prostředky “ ušetřené ” snížením plánované ztráty při vydávání Zvěrokruhu.

Myslím, že to jsou asi nejdůležitější body z jednání představenstva, ostatní podrobnosti si je možné přečíst na webových stránkách KVL ze zápisu jednání. Příští jednání vám, snad už opět, záživněji zpracuje kolegyně Součková.

MVDr. Vladimír Rejnek,
předseda redakční rady