Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zvěrolékaři při zvelebování chovů hospodářských zvířat u nás

Z historie

Čeněk Červený & Jaroslav Doubek

(druhá polovina 19. a první polovina 20. století)


… obr. 1: Profesor J. Taufer přednáší a demonstruje posluchačům, jak posuzovat koně –prof. Taufer první řada, čtvrtý zleva se světlým kloboukem (archiv VFU)

 

České země již v 19. století patřily k oblastem s poměrně dobře založeným chovem hospodářských zvířat, zvláště skotu a koní (kůň byl pochopitelně v tehdejších časech především hospodářským zvířetem). Rozvíjel se i organizovaný chov prasat a později i koz. Rozvoj průmyslové výroby a příliv lidí z venkova do měst v druhé polovině 19. století si vyžádal zvýšenou potřebu potravin na trhu, a tak bylo třeba zvyšovat zemědělskou produkci. Tento moment si uvědomovali i představitelé státní správy a podporovali rozvoj chovatelství hospodářských zvířat. Místodržitelství české a moravské, později Zemské správy zřizovaly při svých úřadech tzv. zemědělské rady, které zasahovaly do odborných záležitostí týkajících se zvelebování chovu hospodářských zvířat.

Náplň činností zvěrolékařů se začala uplatňovat na základě nařízení, vyhlášek, dekretů a případně i zákonů – o nákazové situaci a jejím sledování, o chovu dobytka, o výchově odborníků k plnění úkolů v chovech a v léčení hospodářských zvířat.

Činnost zvěrolékařů na přelomu 19. a 20. století a v letech první republiky, ať již působili ve sféře státní správy (jako státní neboli úřední zvěrolékaři) či jako autonomní (městští) a soukromí obvodní zvěrolékaři, byla velmi pestrá. V prvé řadě obnášela sledování výskytu nákaz a jejich eradikaci. V tomto směru byl příslušný např. zákon č. 35 z roku 1880 na ochranu proti celé řadě nebezpečných nákaz a řada zákonů vydaných v dalších letech. Nejdéle byl v platnosti zákon č. 177 z roku 1909. Ten převzala i veterinární správa Československé republiky v roce 1918 a byl v Čechách v platnosti až do roku 1950.

první česky psaný byl časopis Český zvěrolékař poprvé vydaný v roce 1891

Významnou sférou práce zvěrolékařů byla i činnost kurativní. V této sféře se angažovali především městští, obecní a soukromí obvodní zvěrolékaři. Dále to bylo zajišťování veřejné veterinární činnosti směřující k provádění hygienického dozoru nad potravinami živočišného původu, především masa, a s tím spojeným provozem na jatkách a trzích. Byl to i dohled nad provozováním pohodnictví, přepravou dobytka a masa aj. Dohled v této sféře zajišťovali městští a obecní (autonomní neboli smluvní) zvěrolékaři, smluvně vázaní s městskými nebo obecními úřady a na nich tím pádem i fi nančně závislí. Přístup k zajišťování této veřejné hygieny ze strany měst a obcí lze charakterizovat spíše jako lhostejný a pro smluvní zvěrolékaře mnohdy nevýhodný.

Privátní zvěrolékaři vykonávali výhradně kurativu, a to u drobných zemědělců a na velkostatcích. V druhé polovině 19. století bylo zemědělství již na poměrně dobré úrovni. Již uvedené zemědělské rady vyhlašovaly zvelebovací akce pro chovy hospodářských zvířat.

Postupně byla vytyčena hlavní opatření pro rozvoj chovatelství, vymezeny plemenářské chovné oblasti a hlavní směry pro chov a rozmnožování domácích zvířat ve vhodných regionech s odpovídajícím materiálním a manažerských potenciálem. To vyžadovalo velké úsilí odborníků s vyšším vzděláním, ověřenou odbornou praxí. Agroinženýrů bylo v tehdejší době relativně málo a ti působili většinou na řídicích místech státní správy nebo na jednotlivých hospodářstvích a velkostatcích a neměli bezprostřední kontakt s chovateli. Odborníky s vysokoškolským vzděláním na venkově představovali právě zvěrolékaři, kteří se stále více začali zapojovat do tvorby zdravotně prověřených chovů hospodářských zvířat. Na tuto činnost byli velmi dobře připraveni svojí alma mater – Vysokou školou zvěrolékařskou ve Vídni a později v Brně, kde byla výuka zootechniky na velmi dobré úrovni.

Zvěrolékaři byli s chovateli v kontaktu, znali zdravotní stav a kvalitu plemenného materiálu ve svém obvodu a faktory, které by mohly ovlivnit výkonnost chovaných zvířat. Mnozí zvěrolékaři vyučovali i na hospodářských (zemědělských) školách, prováděli osvětovou činnost v chovatelských spolcích formou přednášek a sdělení v odborných časopisech. Jako první česky psaný to byl časopis Český zvěrolékař poprvé vydaný v roce 1891 okresním zvěrolékařem Josefem Fejfarem (*1848 až †1933) z Hořic. Byl to měsíčník, který měl v podtitulu uvedeno: „Pro pěstitele a milovníky zvířat poučné a zábavné zprávy ze zvěrolékařství, zdravotnictví a podkovářství, chovu zvířat a sportu veškerého.“

 

… obr. 2: Jedna ze stěžejních publikací prof. J. Taufera (archiv autorů)

Dalšími časopiseckými tituly byly Tauferovy Zvěrolékařské rozhledy, v letech 1894–1903 vycházel tento časopis pod názvem Časopis českých zvěrolékařů. V roce 1903 přestal Časopis českých zvěrolékařů vycházet a začal vycházet Zvěrolékařský obzor. Ten přispíval k prohlubování vzdělání zvěrolékařů až do roku 1944. Vycházelo též několik příloh Zvěrolékařského obzoru – Věstník, Zvěrolékařský sborník, Zvěrolékařské rozpravy aj. Taufer vydával časopis Chovatel, který pod názvem Náš chov vychází dodnes.

Mezi průkopníky těchto aktivit v chovatelství byli i státní zvěrolékaři – Václav Čech, Josef Rudovský, Josef Životský, Ondřej Doubrava, Josef Mareš, veterinární rada a pozdější profesor Antonín Hrůza, MVDr. Josef Babor a MVDr. a pozdější profesor František Štencl (*1887–†1978) a řada dalších jako MVDr. Josef Veselý, MVDr. Vincenc Loučka, MVDr. Jan Lukas, MVDr. Václav Jaroš, MVDr. Josef Verner, MVDr. Ing. Zdeněk Munk, profesor MVDr. Miroslav Pařízek (*1898–†1979) a docent MVDr. Jaroslav Zuda. Mnozí kolegové si ještě poslední dva jmenované pamatují.

Profesor M. Pařízek často v přednáškách vzpomínal profesora Josefa Taufera, zvěrolékaře Hrbáčka-Vrlu a Inocence Horáka. Jsou to jména tří odborníků, kteří položili základy zvelebovacích akcí a rozvíjeli je v chovech hospodářských zvířat u nás. Jejich zásluhy o rozvoj zvěrolékařství u nás a dovršení 140. výročí jejich narození – J. Taufer v roce 2009, I. Horák v roce 2010 a F. Hrbáček-Vrla v roce 2011 nás vedlo k sepsání tohoto sdělení.

Téma disertace bylo inspirováno výskytem hemorhagické septikemie u skotu, prasat a drůbeže u nás

Profesor MVDr. Josef Taufer (*1869–†1940) byl absolvent Vysoké školy zvěrolékařské ve Vídni z roku 1892. Na počátku své profesionální dráhy vedle své práce městského a obvodního zvěrolékaře založil a vydával odborné časopisy, jako byly Zvěrolékařské rozhledy (Tišnov 1893) později Časopis čs. zvěrolékařů (1895–1896). V roce 1895 nastoupil službu ve funkci městského zvěrolékaře ve Vídni.

… obr. 3: Vrchní zemědělský rada pro zemi moravskou zvěrolékař Inocenc Horák (archiv H. Daníčkové)

 

Po třech měsících přešel na Vysokou školu zvěrolékařskou ve Vídni do funkce asistenta Zootechnického ústavu. Zde získal spoustu nových vědomostí v oboru chovatelství hospodářských zvířat. Z Vídně odešel do Třebíče do funkce okresního zvěrolékaře a po třech letech do Valašského Meziříčí, kde v roce 1902 založil časopis Chov hospodářských zvířat. Ve svých časopisech a při různých příležitostech upozorňoval na význam zlepšování chovu domácích zvířat v době tehdejší národohospodářské krizi. Prohlašoval, že bez pomoci zvěrolékařů nejsou zvelebovací akce v chovech možné. V roce 1899 též vydává první kalendář čs. zvěrolékařů a zvěrolékařský slovník. Neustále si rozšiřoval znalosti i studiem v zahraničí, kde navštěvoval odborná chovatelská pracoviště i úspěšné chovatele v Německu, Švýcarsku, Francii, Belgii, Anglii a v Rusku (obr. 1).

Za působení ve Valašském Meziříčí začal Josef Taufer (v roce 1900) pracovat na své doktorské dizertaci. Téma dizertace bylo inspirováno výskytem hemorhagické septikemie u skotu, prasat a drůbeže u nás. Dizertaci postoupil k obhájení na Veterinární fakultě v Bernu v roce 1904. Během studia v Bernu nastala v jeho profesním zaměření určitá změna. Rozhodl se uplatnit své chovatelské vědomosti a praktické zkušenosti a přijal v roce 1908 místo inspektora pro chov koní pro české i německé kraje moravského markrabství. V této funkci byl velice úspěšný.

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 nastoupil na Ministerstvo zemědělství v Praze do funkce ministerského rady, kde působil jako přednosta oddělení pro živočišnou výrobu. V tomto období se dr. Taufer zasloužil především o zvelebení chovu koní u nás. Zavedením důsledné a promyšlené kontroly užitkovosti u bernskohanáckého skotu na Moravě se podílel spolu se spolupracovníky na vysoké úrovni užitkovosti tohoto plemene. Podle profesora Štencla jsou Tauferovy práce o kontrole užitkovosti to nejkvalitnější z jeho díla a měly by sloužit jako příklad pro další postup ve výzkumu tohoto oboru. Již v době působení na ministerstvu přednášel na Vysoké škole zemědělské v Brně, kam posléze nastoupil na plný pracovní poměr a v roce 1919 se zde habilitoval. Na Vysoké škole zemědělské dosáhl funkce vysokoškolského profesora obecné a speciální zootechniky a byl i rektorem této školy (1922–1924). Jako vynikající vědecký pracovník s jasnými představami výzkumu v chovatelské praxi prosadil též zřízení Zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně, který až do roku 1938 vedl a vychoval zde celou řadu svých následovníků. Zemřel v Brně 5. listopadu 1940.

Založil zde Hospodářské družstvo a Družstvo na zvelebení chovu hospodářských zvířat


Obsáhlejší údaje o jeho životě a díle nalezneme ve Zvěrokruhu 6/2009 a dalších publikacích uvedených v seznamu použité literatury (obr. 2).

Magistr zvěrolékařství Inocenc Horák (*1870–†1962) byl spolupracovníkem profesora Taufera. Patřil ke kolegům, kteří větší část svého aktivního života zasvětili plemenářské práci v chovech hospodářských zvířat u nás. Položil tak základy, vytyčil a realizoval řadu zásad v chovatelské praxi mezi chovateli především na Moravě a to ve spolupráci se svým kolegou Františkem Hrbáčkem-Vrlou (obr. 3).

Inocenc Horák se narodil 1. března 1870 v Dluhonicích u Přerova. Pocházel z rodiny zemědělské, selské. Jeho otec Jan Horák (*1818–†1893) měl čtyři děti z prvního manželství a jedenáct dětí v manželství druhém, kde Inocenc byl čtvrté dítě. V Dluhonicích vychodil obecnou školu. Vystudoval vyšší gymnázium v Přerově a po maturitě nastoupil nastoupil na Vysokou školu zvěrolékařskou (C. a k. vojenský zvěrolékařský institut) ve Vídni. Zvěrolékařskou školu ukončil v březnu roku 1893 a v čase svých 23. narozenin zde obdržel magisterský diplom. Po dosažení zvěrolékařského diplomu praktikoval u obvodního zvěrolékaře Šafaříka v Přerově. V listopadu 1894 nastoupil vojenskou službu jako jednoroční dobrovolník u jezdeckého pluku v Olomouci. Po ukončení vojenské služby se jako obvodní (soukromý) zvěrolékař usadil ve Vizovicích na Valašsku. Zde působil celých 14 roků. V roce 1909 odchází do Brna, kde získal místo v zemědělské radě a byl jmenován inspektorem Českého odboru zemědělské rady na Moravě, a to od 1. srpna 1909. Zde působil až do zaslouženého odpočinku, do 31. prosince 1930. Ten trávil v rodných Dluhonicích a zde zemřel dne 27. prosince 1962.

… obr. 4: Osobní dopis rektora Vysoké školy zvěrolékařské v Brně prof. MUDr. E. Babáka vrchnímu zemědělskému inspektorovi zvěrolékaři I. Horákovi (archiv H. Daníčkové)

Kromě svého povolání obvodního zvěrolékaře na Valašsku, které vykonával svědomitě a na velmi dobré odborné úrovni, sledoval i ekonomické a organizační problémy tamních zemědělců a našel si čas a energii i na zlepšování jejich sociálních a ekonomick ých podmínek. Věnova l se tedy i veřejné a osvětové činnosti. Založil zde Hospodářské družstvo a Družstvo na zvelebení chovu hospodářských zvířat ve Vizovicích. To byl začátek na tuto dobu moderní plemenářské práce zaměřené na zlepšení produkčních i exteriérových vlastností chovaných zvířat.

Vedle chovatelské práce se zabýval též ovocnářstvím

Do činnosti založeného chovatelského družstva patřil i nákup a prodej zvířat. Organizoval i četné výstavy a přehlídky plemenných zvířat spojené s prodejními trhy. Zaváděl evidenci zvířat v plemenných knihách. Chovatelé si bez jeho účasti v hodnotitelských komisích a otcovského přístupu při předávání zkušeností nedovedli tyto akce představit. Vedle chovatelské práce se zabýval též ovocnářstvím, zasadil se také o zřízení ovocnářské školy ve Vizovicích a stál při organizování četných výstav ovoce. Svou vytrvalou činností pro ekonomické i kulturní povznesení Valašska si získal oblibu a důvěru občanů města Vizovic i obcí v okolí, a tak ho navrhli při obecních volbách za kandidáta do městského zastupitelstva Vizovic. Nakonec byl zvolen v roce 1905 i starostou Vizovic. V této funkci vykonal mnoho záslužných akcí pro rozvoj města i celého Valašska, byl předsedou spořitelny ve Vizovicích, místostarostou Sokola, působil v okresní školní radě v Holešově atd. Na základě svých záslužných činů po odchodu z Vizovic v roce 1909 byl jmenován čestným občanem obce Zádveřice, ležící u Vizovic (obr. 4).

 
Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc.
Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
Pokračování v příštím čísle